Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Jan 2024 BMRC Singapore Immunology Network Deterministic reprogramming of neutrophils within tumors (Pending publish) Melissa S. F. Ng, Immanuel Kwok, Leonard Tan, Changming Shi, Daniela Cerezo-Wallis, Yingrou Tan, Keith Leong, Gabriel F. Calvo, Katharine Yang, Yuning Zhang, Jingsi Jin, Ka Hang Liong, Dandan Wu, Rui He, Dehua Liu, Ye Chean Teh, Camille Bleriot, Nicoletta Caronni, Zhaoyuan Liu, Kaibo Duan, Vipin Narang, Iván Ballesteros, Federica Moalli, Mengwei Li, Jinmiao Chen, Yao Liu, Lianxin Liu, Jingjing Qi, Yingbin Liu, Lingxi Jiang, Baiyong Shen, Hui Cheng, Tao Cheng, Véronique Angeli, Ankur Sharma, Yuin-Han Loh, Hong Liang Tey, Shu Zhen Chong, Matteo Iannacone, Renato Ostuni, Andrés Hidalgo, Florent Ginhoux, Lai Guan Ng Science
23 Jun 2020 BMRC Singapore Immunology Network Combinatorial single-cell analyses of granulocyte-monocyte progenitor heterogeneity reveals an early uni-potent neutrophil progenitor Immanuel Kwok, Etienne Becht, Yu Xia, Melissa Ng, Ye Chean Teh, Leonard De Li Tan, Maximilien Evrard, Jackson L.Y Li, Hoa Tran TN, Yingrou Tan, Dehua Liu, Kahang Liong, Keith Leong, Yuning Zhang, Andre Olsson, Chinmay Kumar Mantri, Pavithra Shyamsunder, Zhaoyuan Liu, Cecile Piot, Charles-Antoine Dutertre, Hui Cheng, Sudipto Bari, Nicholas Ang, Subhra K. Biswas, H. Philip Koeffler, Hong Liang Tey, Anis Larbi, I-Hsin Su, Bernett Lee, Ashley St. John, Jerry K.Y. Chan, William Y.K. Hwang, Jinmiao Chen, Nathan Salomonis, Shu Zhen Chong, H. Leighton Grimes, Bing Liu, Andrés Hidalgo, Evan W. Newell, Tao Cheng, Florent Ginhoux, Lai Guan Ng Immunity
9 May 2011 BMRC Singapore Immunology Network Human CD8+ T cells drive Th1 responses through the differentiation of TNF/iNOS-producing dendritic cells Shu Zhen Chong, Kok Loon Wong, Gen Lin, Christopher Maolin Yang, Siew-Cheng Wong, Véronique Angeli, Paul A. MacAry, David Michael Kemeny European Journal of Immunology