Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Axial Coordination Tuning Fe Single-atom Catalysts for Boosting H2O2 Activation Haoyang Fu, Jiaqi Wei, Guoliang Chen, Minkai Xu, Jiyuan Liu, Jianghong Zhang, Ke Li, Qianyu Xu, Yunjie Zou, Weixian Zhang, Shibo Xi, Xiaodong Chen, Shuzhou Li, Lan Ling Applied Catalysis B: Environmental
31 May 2021 SERC Institute of Microelectronics Solution‐Processable Metal–Organic Framework Nanosheets with Variable Functionalities Hongye Yuan, Guoliang Liu, Zhiwei Qiao, Nanxi Li, Pio John S. Buenconsejo, Shibo Xi, Avishek Karmakar, Mengsha Li, Hong Cai, Stephen John Pennycook, Dan Zhao Advanced Materials
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metastable 1T′-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals Zhuangchai Lai, Qiyuan He, Thu Ha Tran, D. V. Maheswar Repaka, Dong-Dong Zhou, Ying Sun, Shibo Xi, Yongxin Li, Apoorva Chaturvedi, Chaoliang Tan, Bo Chen, Gwang-Hyeon Nam, Bing Li, Chongyi Ling, Wei Zhai, Zhenyu Shi, Dianyi Hu, Vinay Sharma, Zhaoning Hu, Ye Chen, Zhicheng Zhang, Yifu Yu, Xiao Renshaw Wang, Raju V. Ramanujan, Yanming Ma, Kedar Hippalgaonkar, Hua Zhang Nature Materials
16 Feb 2021 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Role of lattice oxygen in methane activation on Ni-phyllosilicate@Ce1-xZrxO2 core-shell catalyst for methane dry reforming: Zr doping effect, mechanism, and kinetic study Sonali Das, Ashok Jangam, Shanmukapriya Jayaprakash, Shibo Xi, Kus Hidajat, Keiichi Tomishige, Sibudjing Kawi Applied Catalysis B: Environmental
4 Oct 2020 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Influence of surface formate species on methane selectivity for carbon dioxide methanation over nickel hydroxyapatite catalyst Ming Hui Wai, Jangam Ashok, Nikita Dewangan, Sonali Das, Shibo Xi, Armando Borgna, Sibudjing Kawi ChemCatChem
20 Sep 2020 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Enhanced performance and selectivity of CO2 methanation over phyllosilicate structure derived Ni-Mg/SBA-15 catalysts Plaifa Hongmanorom, Jangam Ashok, Guanghui Zhang, Zhoufeng Bian, Ming Hui Wai, Yiqing Zeng, Shibo Xi, Armando Borgna, Sibudjing Kawi Applied Catalysis B: Environmental
24 Aug 2020 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Highly dispersed Ni/silica by carbonization-calcination of chelated precursor for coke-free dry reforming of methane Sonali Das, Ashok Jangam, Shibo Xi, Armando Borgna, Kus Hidajat, Sibudjing Kawi ACS Applied Energy Materials
14 Feb 2020 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Structure sensitivity and evolution of nickel-bearing nitrogen-doped carbons in the electrochemical reduction of CO2 Simon Büchele, Antonio J. Martín, Sharon Mitchell, Frank Krumeich, Sean M. Collins, Shibo Xi, Armando Borgna, Javier Pérez-Ramírez ACS Catalysis
28 Dec 2019 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Low temperature catalytic reverse water-gas shift reaction over perovskite catalysts in DBD plasma Lina Liu, Sonali Das, Tianjia Chen, Nikita Dewangan, Jangam Ashok, Shibo Xi, Armando Borgna, Ziwei Li, Sibudjing Kawi Applied Catalysis B: Environmental
11 Dec 2019 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Dual catalyst system for selective vinyl chloride production via ethene oxychlorination Matthias Scharfe, Vladimir Paunović, Sharon Mitchell, Roland Hauert, Shibo Xi, Armando Borgna, Javier Pérez-Ramírez Catalysis Science & Technology