Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
6 May 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Ultrafast Self‐Healing Elastomer with Closed‐Loop Recyclability Justin Jian Qiang Mah, Ke Li, Hongzhi Feng, Nayli Erdeanna Binte Surat'man, Bofan Li, Xiaohui Yu, Mingsheng Zhang, Sheng Wang, Zibiao Li Chemistry – An Asian Journal
13 Feb 2024 SERC Institute for Infocomm Research Context-aware Aircraft Trajectory Prediction with Diffusion Models Yifang Yin, Sheng Zhang, Yicheng Zhang, Yi Zhang, Shili Xiang 2023 IEEE 26th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)
13 Feb 2024 SERC Institute for Infocomm Research Joint Arrival-Departure Taxiway Scheduling Considering Departure Uncertainty Yi Zhang, Yicheng Zhang, Sheng Zhang, Liping Huang, Yifang Yin 2023 IEEE 26th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)
28 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Aircraft Landing Time Prediction with Deep Learning on Trajectory Images Liping Huang, Sheng Zhang, Yicheng Zhang, Yi Zhang, Yifang Yin Sesar Innovation Days
27 Nov 2023 SERC Institute of High Performance Computing  2D/2D Heterojunction of BiOBr/BiOI Nanosheets for In Situ H2O2 Production and Activation toward Efficient Photocatalytic Wastewater Treatment Beverly Qian Ling Low, Wenbin Jiang, Jing Yang, Mingsheng Zhang, Xiao Wu, Hui Zhu, Houjuan Zhu, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Wen‐Ya Wu, Xun Cao, Xue Qi Koh, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Qiang Zhu, Michel Bosman, Yong‐Wei Zhang, Ming Zhao, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Yujie Xiong, Enyi Ye Small Methods
15 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering “It’s team work”: Multilayered wear-resistant and lubricating overcoats derived from the synergy of ultrathin carbon surface and interface chemistry Rajesh Kumar, Pankaj Bharti, Chetna Dhand, Reuben J. Yeo, Mingsheng Zhang, Neeraj Dwivedi Applied Surface Science
21 Aug 2023 SERC Institute of High Performance Computing  Rational Design of Benzo-Crown Ether Electrolyte Additives for High-Performance Li-O2 Batteries Qi Zhang, Yuke Li, Eng Tuan Poh, Zhenxiang Xing, Mingsheng Zhang, Meng Wang, Zejun Sun, Jisheng Pan, Sai Vikrama Chaitanya Vummaleti, Jia Zhang, Wei Chen Advanced Energy Materials
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
4 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Learning-based Aircraft Trajectory Analysis Tool for Holding and Vectoring Identification with ADS-B Data Sheng Zhang, Yicheng Zhang, Timothy Tay, Jaya Shankar 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)
1 Nov 2022 SERC Institute for Infocomm Research Lane Change Intent Prediction Based on Multi-Channel CNN Considering Vehicle Time-Series Trajectory Yi Zhang, Sheng Zhang, Ruikang Luo 2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)