Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
6 May 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Ultrafast Self‐Healing Elastomer with Closed‐Loop Recyclability (Pending publish) Justin Jian Qiang Mah, Ke Li, Hongzhi Feng, Nayli Erdeanna Binte Surat'man, Bofan Li, Xiaohui Yu, Mingsheng Zhang, Sheng Wang, Zibiao Li Chemistry – An Asian Journal
4 Apr 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Green preparation of silk nanofiber membranes from natural silkworms for effective dye/salt fractionation (Pending publish) Bofan Li, Casandra Hui Teng Chai, Xue Qi Koh, Karen Yuanting Tang, Chui Yu Chan, Jerry Zhi Xiong Heng, Sheng Wang, Nannan Wang, Enyi Ye, Zibiao Li Journal of Membrane Science
1 Apr 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Recyclable, Malleable, and Strong Thermosets Enabled by Knoevenagel Adducts (Pending publish) Sheng Wang, Hongzhi Feng, Jason Y. C. Lim, Ke Li, Bofan Li, Justin J. Q. Mah, Zhenxiang Xing, Jin Zhu, Xian Jun Loh, Zibiao Li Journal of the American Chemical Society
16 Mar 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Catalyst‐Free α‐Acetyl Cinnamate/Acetoacetate Exchange to Enable High Creep‐Resistant Vitrimers (Pending publish) Hongzhi Feng, Sheng Wang, Jason Y. C. Lim, Bofan Li, Wendy Rusli, Feng Liu, Nikos Hadjichristidis, Zibiao Li, Jin Zhu Angewandte Chemie International Edition
21 Jan 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Recyclable high-performance triboelectric nanogenerator enabled by dynamic covalently crosslinked polymers (Pending publish) Jie Zheng, Shiwei Xu, Meng Chen, Ke Li, Ziyu Wang, Hongzhi Feng, Sheng Wang, Hua Yu, Zibiao Li Nano Energy
21 Dec 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Closed-loop recyclable dynamic covalent crosslinked nanofibrous membranes for efficient oil/water separation (Pending publish) Bofan Li, Chenyang Qu, Sheng Wang, Jayven Chee Chuan Yeo, Nayli Erdeanna Binte Surat’man, Xian Jun Loh, Zibiao Li, Tai-Shung Chung Journal of Membrane Science
19 Dec 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Imine-vitrimer elastomer enabled triboelectric nanogenerators with remarkable electrical output and circular life cycles (Pending publish) Hongzhi Feng, Nannan Wang, Ke Li, Xiwei Xu, Binbo Wang, Yi Su, Bofan Li, Zibiao Li, Sheng Wang, Haiming Chen, Jin Zhu Chemical Engineering Journal
8 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Next‐Generation Vitrimers Design through Theoretical Understanding and Computational Simulations Ke Li, Nam Van Tran, Yuqing Pan, Sheng Wang, Zhicheng Jin, Guoliang Chen, Shuzhou Li, Jianwei Zheng, Xian Jun Loh, Zibiao Li Advanced Science
14 Aug 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Metal-Free Synthesis of Biobased Polyisoxazolines toward Sustainable Circular Materials (Pending publish) Justin J. Q. Mah, Chen-Gang Wang, Nayli Surat’man, Samantha Faye Duran Solco, Ady Suwardi, Sheng Wang, Xian Jun Loh, Zibiao Li ACS Applied Polymer Materials
3 Apr 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Closed-loop recyclable membranes enabled by covalent adaptable networks for water purification (Pending publish) Bofan Li, Sheng Wang, Xian Jun Loh, Zibiao Li, Tai-Shung Chung Proceedings of the National Academy of Sciences