Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Feb 2024 SERC Institute of Microelectronics Long-Range Ultrasound Wake-Up Receiver Using Pzt-Scaln Hybrid Pmut Link With Exponential Horn Shyam Trivedi, Duan J. Goh, Weiguo Chen, Wei D. Toh, Jun Zhang, Sagnik Ghosh, Domenico Giusti, Alberto Leotti, Huan C. Chan, Goutham Koppisetti, Yao Zhang, Yuan Gao, Joshua E.-Y. Lee, Yul Koh 2024 IEEE 37th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)
28 Nov 2023 SERC Institute of Microelectronics Ultra-Low Power MEMS Inertial Switch Based Wake-Up Wireless Sensing Node for Door Lock Monitoring (Pending publish) Sagnik Ghosh, Duan Jian Goh, Zhongshi Hu, Jaibir Sharma, Yong Shun Teo, Marlon McCarthy, Prakasha Chigahalli Ramegowda, Wei Da Toh, Weiguo Chen, Arulchozhan Murugan, Yao Zhang, Yoshishige Tsuchiya, Amit Lal, Joshua E.-Y. Lee, Yul Koh 2023 IEEE SENSORS
7 Nov 2023 SERC Institute of Microelectronics Extraction of Material Properties of A Thin Silicon Membrane Embedded in A Piezoelectric Stack Sagnik Ghosh, Prakasha Chigahalli Ramegowda, Duan Jian Goh, Jaibir Sharma, Yul Koh, Joshua E.-Y. Lee 2023 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
7 May 2023 SERC Institute of Microelectronics Near Zero-Power Environment Temperature Micromechanical Sensor-Switch Enabled by Sub-Micron Gap Jian Goh Duan , Koh Yul , Sagnik Ghosh, Jaibir Sharma, Yong Shun Teo, Amit Lal, Joshua E.Y. Lee 2023 22nd International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers)
13 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics Silicon-On-Nothing ScAlN pMUTs David Sze Wai Choong, Daniel Ssu-Han Chen, Duan Jian Goh, Jihang Liu, Sagnik Ghosh, Yul Koh, Jaibir Sharma, Srinivas Merugu, Fabio Quaglia, Marco Ferrera, Alessandro Stuart Savoia, Eldwin Jiaqiang Ng 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
12 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics Piezoelectric over Silicon-on-Nothing (pSON) process Jaibir Sharma, Duan Jian Goh, Srinivas Merugu, Yul Koh, Sagnik Ghosh, Md Hazwani Khairy, Eldwin Jiaqiang Ng 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
12 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics Reduced TCF, High Frequency, Piezoelectric Contour-Mode Resonators with Silicon-on-Nothing Sagnik Ghosh, Jaibir Sharma, Eldwin J. Ng, Duan Jian Goh, Srinivas Merugu, Yul Koh, Amit Lal 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
12 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics High Resolution, High Frequency Ultrasonic Ranging in Air with pMUTs Yul Koh, David Sze Wai Choong, Daniel Ssu-Han Chen, Duan Jian Goh, Sagnik Ghosh, Jaibir Sharma, Srinivas Merugu, Fabio Quaglia, Marco Ferrera, Alessandro Stuart Savoia, Eldwin Jiaqiang Ng 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)