Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research A divide and conquer framework for Knowledge Editing Xiaoqi Han, Ru Li, Xiaoli Li, Jeff Z. Pan Knowledge-Based Systems
16 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research Type-aware Embeddings for Multi-Hop Reasoning over Knowledge Graphs Zhiwei Hu, Victor Gutierrez Basulto, Zhiliang Xiang, Xiaoli Li, Ru Li, Jeff Z. Pan Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence
7 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Frame Semantic-Enhanced Sentence Modeling for Sentence-level Extractive Text Summarization Yong Guan, Shaoru Guo, Ru Li, Xiaoli Li, Hongye Tan EMNLP 2021
7 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Integrating Semantic Scenario and Word Relations for Abstractive Sentence Summarization Yong Guan, Shaoru Guo, Ru Li, Xiaoli Li, Hu Zhang EMNLP 2021
1 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Frame-based Multi-level Semantics Representation for text matching Shaoru Guo, Yong Guan, Ru Li, Xiaoli Li, Hongye Tan Knowledge-Based Systems
4 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research GCRC: A New MRC Dataset from Gaokao Chinese for Explainable Evaluation Hongye Tan, Xiaoyue Wang, Yu Ji, Ru Li, Xiaoli Li, Zhiwei Hu, Yunxiao Zhao, Xiaoqi Han ACL
1 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research A Knowledge-Guided Framework for Frame Identification Xuefeng Su, Ru Li, Xiaoli Li, Jeff Z. Pan, Hu Zhang, Qinghua Chai, Xiaoqi Han ACL
19 Mar 2021 SERC Institute for Infocomm Research Frame Semantics Guided Network for Abstractive Sentence Summarization Yong Guan, Shaoru Guo, Ru Li, Xiaoli Li, Hu Zhang Knowledge-Based Systems
1 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research A Frame-based Sentence Representation for Machine Reading Comprehension Shaoru Guo, Ru Li, Hongye Tan, Xiaoli Li, Yong Guan, Hongyan Zhao ACL 2020
19 Mar 2020 BMRC Bioinformatics Institute Identification and engineering of 32 membered antifungal macrolactone notonesomycins Falicia Goh, Mingzi M. Zhang, Tian Ru Lim, Kia Ngee Low, Choy Eng Nge, Elena Heng, Wan Lin Yeo, Fernanda L. Sirota, Sharon Crasta, Zann Tan, Veronica Ng, Chung Yan Leong, Hubin Zhang, Alexander Lezhava, Swaine L. Chen, Shawn S. Hoon, Frank Eisenhaber, Birgit Eisenhaber, Yoganathan Kanagasundaram, Fong T. Wong, Siew Bee Ng Microbial Cell Factories