Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
26 Sep 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Experimental characterization of diffuse speckle pulsatile flowmetry system Tristan Wen Jie Choo, Ruochong Zhang, Renzhe Bi, Malini Olivo Frontiers in Physics
8 Apr 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Handheld Multifunctional Fluorescence Imager for Non-invasive Plant Phenotyping Ruochong Zhang, Sally Shuxian Koh, Mark Ju Teng Teo, Renzhe Bi, Shuyan Zhang, Kapil Dev, Daisuke Urano, U. S. Dinish, Malini Olivo Frontiers in Plant Science
2 Mar 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging A portable fiber based dual-wavelength confocal Raman spectroscopy system Ruochong Zhang, Renzhe Bi, Poongkulali Rajarahm, U.S. Dinish, Malini Olivo Optical Biopsy XX: Toward Real-Time Spectroscopic Imaging and Diagnosis
10 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Acceptor engineering of small-molecule fluorophores for NIR-II fluorescence and photoacoustic imaging Yaxi Li, Hongli Zhou, Renzhe Bi, Xiuting Li, Menglei Zha, Yanqing Yang, Jen-Shyang Ni, Weng Heng Liew, Malini Olivo, Kui Yao, Jie Liu, Hao Chen, Kai Li Journal of Materials Chemistry B
11 Aug 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging A Portable Ultrawideband Confocal Raman Spectroscopy System with a Handheld Probe for Skin Studies Ruochong Zhang, Renzhe Bi, Chris Ho Jun Hui, Poongkulali Rajarahm, U.S. Dinish, Malini Olivo ACS Sensors
20 Sep 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Biophotonic technologies for assessment of breast tumorsurgical margins—A review Ghayathri Balasundaram, Christoph Krafft, Ruochong Zhang, Kapil Dev, Renzhe Bi, Mohesh Moothanchery, Jürgen Popp, Malini Olivo Journal of Biophotonics
7 Sep 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Metasurfaces for biomedical applications: imaging and sensing from a nanophotonics perspective Shuyan Zhang, Chi Lok Wong, Shuwen Zeng, Renzhe Bi, Kolvyn Tai, Kishan Dholakia, Malini Olivo Nanophotonics
7 Sep 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Metasurfaces for Biomedical Applications: Imaging and Sensing from a Nanophotonics Perspective Shuyan Zhang, Chi Lok Wong, Shuwen Zeng, Renzhe Bi, Kolvyn Tai, Dholakia Kishan, Malini Olivo Nanophotonics
22 Jul 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Clinical noninvasive imaging and spectroscopic tools for dermatological applications: review of recent progress Amalina Binte Ebrahim Attia, Renzhe Bi, Kapil Dev, Yao Du, Malini Olivo Translational Biophotonics
22 Jul 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Clinical noninvasive imaging and spectroscopic tools for dermatological applications: Review of recent progress Amalina Binte Ebrahim Attia, Renzhe Bi, Kapil Dev, Yao Du, Malini Olivo Translational Biophotonics