Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Aug 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Untargeted metabolomics analysis of non-volatile metabolites and dynamic changes of antioxidant capacity in Douchi with edible mushroom by-products (Pending publish) Pei-Xiu Rong, Xiao-Qin He, Mutamed Ayyash, Yi Liu, Ding-Tao Wu, Fang Geng, Hua-Bin Li, Siew Bee Ng, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Food Chemistry
29 Jun 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation A Comprehensive Review of Pea (Pisum sativum L.): Chemical Composition, Processing, Health Benefits, and Food Applications Ding-Tao Wu, Wen-Xing Li, Jia-Jia Wan, Yi-Chen Hu, Ren-You Gan, Liang Zou Foods
12 Jun 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Comparison of Soluble Dietary Fibers Extracted from Ten Traditional Legumes: Physicochemical Properties and Biological Functions Dingtao Wu, Jiajia Wan, Wenxing Li, Jie Li, Wang Guo, Xiaoqin Zheng, Ren-You Gan, Yichen Hu, Liang Zou Foods
7 Jun 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Edible Osmanthus fragrans flowers: aroma and functional components, beneficial functions, and applications Jiani Yang, Ting Gu, Yongtong Lu, Yuejia Xu, Ren-You Gan, Siew Bee Ng, Quancai Sun, Ye Peng Critical Reviews in Food Science and Nutrition
2 Jun 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation New insights into the protection of dietary components on anxiety, depression, and other mental disorders caused by contaminants and food additives Ruo-Gu Xiong, Jiahui Li, Jin Cheng, Si-Xia Wu, Si-Yu Huang, Dan-Dan Zhou, Adila Saimaiti, Ao Shang, Guo-Yi Tang, Hua-Bin Li, Ren-You Gan, Yibin Feng Trends in Food Science & Technology
18 May 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Quality evaluation of citrus varieties based on phytochemical profiles and nutritional properties Huan Guo, Yin-Jian Zheng, Ding-Tao Wu, Xu Du, Hong Gao, Mutamed Ayyash, De-Guang Zeng, Hua-Bin Li, Hong-Yan Liu, Ren-You Gan Frontiers in Nutrition
10 Apr 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Bioactive compounds and health benefits of pomegranate: An updated narrative review Jin Cheng, Jiahui Li, Ruo-Gu Xiong, Si-Xia Wu, Si-Yu Huang, Dan-Dan Zhou, Adila Saimaiti, Ao Shang, Yibin Feng, Ren-You Gan, Hua-Bin Li Food Bioscience
1 Apr 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Application of micro/nano-fluidics for encapsulation of food bioactive compounds - principles, applications, and challenges Shahida Anusha Siddiqui, Muhammad Qudrat Ullah Farooqi, Shuva Bhowmik, Zahra Zahra, M.M. Chayan Mahmud, Elham Assadpour, Ren-You Gan, Mohammad Saeed Kharazmi, Seid Mahdi Jafari Trends in Food Science & Technology
25 Feb 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation A review of recent compound-specific isotope analysis studies applied to food authentication Hongyan Liu, Jing Nie, Yi Liu, Syed Abdul Wadood, Karyne M. Rogers, Yuwei Yuan, Ren-You Gan Food Chemistry
21 Feb 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Gut microbiota-mediated metabolism of green tea catechins and the biological consequences: An updated review Chen Liu, Ren-You Gan, Daiwen Chen, Liang Zheng, Siew Bee Ng, Ivonne M. C. M. Rietjens Critical Reviews in Food Science and Nutrition