Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 May 2020 SERC Institute of High Performance Computing Reconfigurable Photon Sources Based on Quantum Plexcitonic Systems (Pending publish) Jia-Bin You, Xiao Xiong, Ping Bai, Zhang-Kai Zhou, Ren-Min Ma, Wan-Li Yang, Yu-Kun Lu, Yun-Feng Xiao, Ching Eng Png, Francisco J. Garcia-Vidal, Cheng-Wei Qiu, Lin Wu Nano Letters