Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Specialty optical fibers for advanced sensing applications Huanhuan Liu, Dora Juan Juan Hu, Qizhen Sun, Lei Wei, Kaiwei Li, Changrui Liao, Bozhe Li, Cong Zhao, Xinyong Dong, Yuhan Tang, Yihong Xiao, Gerd Keiser, Perry Ping Shum Opto-Electronic Science
22 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research Wearable Alignment-Free Microfiber-Based Sensor Chip for Precise Vital Signs Monitoring and Cardiovascular Assessment Liangye Li, Yunfei Liu, Changying Song, Shunfeng Sheng, Liuyang Yang, Zhijun Yan, Dora Juan Juan Hu, Qizhen Sun Advanced Fiber Materials
30 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Review of Specialty Fiber Based Brillouin Optical Time Domain Analysis Technology Dora Juan Juan Hu, Georges Humbert, Hui Dong, Hailiang Zhang, Jianzhong Hao, Qizhen Sun Photonics
8 Mar 2016 SERC Institute for Infocomm Research Investigation of temperature sensitivity under the influence of coupling strength between a silica core and a satellite waveguide in a photonic crystal fiber with selective infiltration of glycerin Perry Ping Shum, Rebecca Yen-Ni Wong, Kun Li, Jun Long Lim, Zhilin Xu, Dora Juan Juan Hu, Emily Jianzhong Hao, Yixin Wang, Qizhen Sun, Meng Jiang Procedia Engineering
21 Jan 2016 SERC Institute for Infocomm Research Investigation of temperature sensing characteristics in selectively infiltrated photonic crystal fiber Zhilin Xu, Jun Long Lim, Dora Juan Juan Hu, Qizhen Sun, Rebecca Yen-Ni Wong, Kun Li, Meng Jiang, Perry Ping Shum Optics Express