Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
30 Jun 2016 BMRC Experimental Drug Development Centre Escherichia coli topoisomerase IV E subunit and an inhibitor binding mode revealed by NMR spectroscopy Yan Li, Ying Lei Wong, Fui Mee Ng, Boping Liu, Yun Xuan Wong, Zhin Ying Poh, Shuang Liu, Siew Wen Then, Michelle Yueqi Lee, Hui Qi Ng, Qiwei Huang, Alvin W Hung, Joseph Cherian, Jeffrey Hill, Thomas H Keller, CongBao Kang Journal of Biological Chemistry
4 Nov 2015 BMRC Experimental Drug Development Centre Biophysical studies of type II topoisomerases from Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus pneumoniae substantiate their binding modes to a bis-pyridylurea inhibitor. Boping Liu, CongBao Kang, Yan Li, Joseph Cherian, Hui Qi Ng, Michelle Yueqi Lee, Nur Huda Ahmad, Zhi Ying Poh, Yun Xuan Wong, Qiwei Huang, Ying Lei Wong, Alvin Hung, Jeffrey Hill, Thomas Keller Biophysical Journal
25 Sep 2015 BMRC Experimental Drug Development Centre Secondary structure and membrane topology of dengue virus NS4B N-terminal 125 amino acids Yan Li, Xuping Xie, Qiwei Huang, Julien Lescar, Pei-Yong Shi, CongBao Kang, Young Mee Kim, Jing Zou, Qing-Yin Wang, Shovanlal Gayen, Ying Lei Wong, Le Tian Lee Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes
15 Oct 2014 BMRC Experimental Drug Development Centre Structural Insight into the Transmembrane Domain and the Juxta-membrane Region of the Erythropoietin Receptor in Micelles Qingxin Li, Ying Lei Wong, Qiwei Huang, CongBao Kang Biophysical Journal