Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Synergistic-potential engineering enables high-efficiency graphene photodetectors for near- to mid-infrared light Hao Jiang, Jintao Fu, Jingxuan Wei, Shaojuan Li, Changbin Nie, Feiying Sun, Qing Yang Steve Wu, Mingxiu Liu, Zhaogang Dong, Xingzhan Wei, Weibo Gao, Cheng-Wei Qiu Nature Communications
18 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multi‚ÄźControllability of Ambipolar Photoconductivity in Transition Metal Dichalcogenides Van der Waals Heterostructures Ahmed Elbanna, Zeng Wang, Yuanda Liu, Qing Yang Steve Wu, Xinan Liang, Hongfei Liu, Zi En Ooi, Mengting Jiang, Jie Deng, Handong Sun, Jisheng Pan, Ze Xiang Shen, Jinghua Teng Advanced Materials Technologies
24 May 2023 BMRC Skin Research Lab Label-free detection of MiRNA biomarkers using broadband multi-resonant infrared metasurfaces for early breast cancer diagnosis Shuyan Zhang, Qing Yang Steve Wu, Yi Fan Chen, Melissa Hum, Dave Chi Lok Wong, Ern Yu Tan, Ann Siew Gek Lee, Jinghua Teng, Dinish U.S, Malini Olivo Nanoscale
15 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exciton-Enabled Meta-Optics in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides Zeng Wang, Guanghui Yuan, Ming Yang, Jianwei Chai, Qing Yang Steve Wu, Tao Wang, Matej Sebek, Dan Wang, Lei Wang, Shijie Wang, DongZhi Chi, Giorgio Adamo, Cesare Soci, Handong Sun, Kun Huang, Jinghua Teng Nano Letters