Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Contrastive Adversarial Knowledge Distillation for Deep Model Compression in Time-Series Regression Tasks Ragab Mohamed, Chao Wang, Min Wu, Xiaoli Li, Qing Xu, Zhenghua Chen Neurocomputing
9 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research KDnet-RUL: A Knowledge Distillation Framework to Compress Deep Neural Networks for Machine Remaining Useful Life Prediction Qing Xu, Zhenghua Chen, Keyu Wu, Chao Wang, Min Wu, Xiaoli Li IEEE Transactions on Industrial Electronics
1 Dec 2018 SERC National Metrology Centre Removing random phase contributions of sweeping local oscillator from modulated RF measurements Yichi Zhang, Fushun Nian, Guoping Yuan, Baoguo Yang, Yu Song Meng, Chunqing Xu, Zhao He, Xiaotao Guo, Shengli Liang IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
21 Mar 2017 SERC Institute of Microelectronics Water-Resonator-Based Metasurface: An Ultrabroadband and Near-Unity Absorption Qinghua Song, Wu Zhang, Pin Chieh Wu, Weiming Zhu, Zhong Xiang Shen, Peter Han Joo Chong, Qing Xuan Liang, Zhen Chuan Yang, Yi Long Hao, Hong Cai, Hai Feng Zhou, Yuandong Gu, Guo-Qiang Lo, Din Ping Tsai, Tarik Bourouina, Yamin Leprince-Wang, Ai-Qun Liu Advanced Optical Materials
15 Dec 2014 SERC Data Storage Institute VirtCache: Managing Virtual Disk Performance Variation In Distributed File Systems For The Cloud Rajesh Vellore Arumugam, Quanqing Xu, Haixiang Shi, Qingchao Cai, Yonggang Wen IEEE CloudCom 2014
10 Nov 2014 SERC Data Storage Institute C2: Adaptive Load Balancing for Metadata Server Cluster in Cloud-Scale Storage Systems Quanqing Xu, Rajesh Vellore Arumugam, Khai Leong Yong, Yonggang Wen, Yew-Soon Ong Proceedings of the 18th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems
10 Nov 2014 SERC Data Storage Institute Understanding the Behavior of Solid State Disk Qingchao Cai, Rajesh Vellore Arumugam, Quanqing Xu, Bingsheng He Proceedings of the 18th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems
25 Nov 2013 SERC Data Storage Institute Efficient and Scalable Metadata Management in EB-scale File Systems Khai Leong Yong, Sridhar Mahadevan, Quanqing Xu, Rajesh Vellore Arumugam Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on