Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Aug 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering The Thermogel Chronicle—From Rational Design of Thermogelling Copolymers to Advanced Thermogel Applications Qianyu Lin, Cally Owh, Jason Y. C. Lim, Pei Lin Chee, Michelle P. Y. Yew, Eilis T. Y. Hor, Xian Jun Loh Accounts of Materials Research
1 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Lignin-Incorporated Nanogel Serving As an Antioxidant Biomaterial for Wound Healing Jia Xu, Jia Jia Xu, Qianyu Lin, Lu Jiang, Duoteng Zhang, Zibiao Li, Bo Ma, Chengwu Zhang, Lin Li, Dan Kai, Hai-Dong Yu, Xian Jun Loh ACS Applied Bio Materials
24 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sanitizing agents for virus inactivation and disinfection Qianyu Lin, Jason Y. C. Lim, Kun Xue, Pek Yin Michelle Yew, Cally Owh, Pei Lin Chee, Xian Jun Loh View
24 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sanitizing agents for virus inactivation and disinfection Qianyu Lin, Jason Y. C. Lim, Kun Xue, Pek Yin Michelle Yew, Cally Owh, Pei Lin Chee, Xian Jun Loh VIEW
30 Jan 2020 Others Other Institutions Use of biomaterials for sustained delivery of anti-VEGF to treat retinal diseases Ivan Seah, Xinxin Zhao, Qianyu Lin, Zengping Liu, Steven Zheng Zhe Su, Yew Sen Yuen, Walter Hunziker, Gopal Lingam, Xian Jun Loh, Xinyi Su Eye
5 Feb 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strong and biocompatible lignin /poly (3-hydroxybutyrate) composite nanofibers Hui Moon Chong, Li Ping Chow, Lu Jiang, Qianyu Lin, Kangyi Zhang, Huijie Zhang, Zheng Zhang, Xian Jun Loh, Dan Kai Composites Science and Technology