Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Time-Resolved Dynamic Crystallization at Liquid/Vapor Interface (Pending publish) Wen-Ya Wu, Fong Yew Leong, Shi Wun Tong, Hui Ru Tan, Siew Lang Teo, Yi Fan Chen, Fengxia Wei, Ming Lin, Qingyu Yan, Qiang Zhu The Journal of Physical Chemistry C
9 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Improving carrier mobility in two-dimensional semiconductors with rippled materials Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
26 Apr 2022 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Interface Stability-Controlled Growth of Fe<sub><i>x</i></sub>Ge on Ge (100), (110), and (111) Substrates (Pending publish) Wen-Ya Wu, Junfeng Gao, Siew Lang Teo, Weng Weei Tjiu, Shi Feng Guo, DongZhi Chi, Qiang Zhu, Ming Lin The Journal of Physical Chemistry C
28 Sep 2020 SERC Institute of High Performance Computing Theoretical search for high-performance thermoelectric donor–acceptor copolymers, the role of super-exchange couplings Xue Yong, Gang Wu, Wen Shi, Zicong Marvin Wong, Tianqi Deng, Qiang Zhu, Xiaoping Yang, Jian-Sheng Wang, Jianwei Xu, Shuo-Wang Yang Journal of Materials Chemistry A
5 May 2020 SERC Institute of High Performance Computing Effect of substituents in sulfoxides on the enhancement of thermoelectric properties of PEDOT:PSS: experimental and modelling evidence Qiang Zhu, Erol Yildirim, Xizu Wang, Aung Ko Ko Kyaw, Tao Tang, Xiang Yun Debbie Soo, Zicong Marvin Wong, Gang Wu, Shuo-Wang Yang, Jianwei Xu Molecular Systems Design & Engineering
15 Nov 2019 SERC Institute of High Performance Computing Improved Alignment of PEDOT:PSS Induced by in-situ Crystallization of “Green” Dimethylsulfone Molecules to Enhance the Polymer Thermoelectric Performance Qiang Zhu, Erol Yildirim, Xizu Wang, Xiang Yun Debbie Soo, Yun Zheng, Teck Leong Tan, Gang Wu, Shuo-Wang Yang, Jianwei Xu Frontiers in Chemistry
25 Mar 2019 SERC Institute of High Performance Computing Self-Organization of PEDOT:PSS Induced by Green and Water-Soluble Organic Molecules Erol Yildirim, Qiang Zhu, Gang Wu, Teck Leong Tan, Jianwei Xu, Shuo-Wang Yang Journal of Physical Chemistry C
3 Jan 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Transposable elements are regulated by context-specific patterns of chromatin marks in mouse embryonic stem cells Jiangping He, Xiuling Fu, Meng Zhang, Fangfang He, Wenjuan Li, Mazid Md. Abdul, Jianguo Zhou, Li Sun, Chen Chang, Yuhao Li, He Liu, Kaixin Wu, Isaac A. Babarinde, Qiang Zhuang, Yuin-Han Loh, Jiekai Chen, Miguel A. Esteban, Andrew P. Hutchins Nature Communications
3 Jul 2018 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Identifying the origin and contribution of surface storage in TiO2(B) nanotube electrode by in situ dynamic valence state monitoring Yuxin Tang, Yanyan Zhang, Oleksandr I. Malyi, Nicolas Bucher, Huarong Xia, Shibo Xi, Zhiqiang Zhu, Zhisheng Lv, Wenlong Li, Jiaqi Wei, Madhavi Srinivasan, Armando Borgna, Markus Antonietti, Yonghua Du, Xiaodong Chen Advanced Materials
28 Mar 2018 SERC Institute of High Performance Computing A theoretical mechanistic study on electrical conductivity enhancement of DMSO treated PEDOT:PSS Erol Yildirim, Gang Wu, Xue Yong, Teck Leong Tan, Qiang Zhu, Jianwei Xu, Jianyong Ouyang, Jian-Sheng Wang, Shuo-Wang Yang Journal of Materials Chemistry C