Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
16 May 2016 SERC Institute for Infocomm Research Fuzzy trajectory linking Huayu Wu, Mingqiang Xue, Jianneng Cao, Panagiotis Karras, Wee Siong Ng, Kee Kiat Koo
27 May 2015 SERC Institute for Infocomm Research FTT: A System for Finding and Tracking Tourists in Public Transport Services Wee Siong Ng, Mingqiang Xue, Huayu Wu, Jo-Anne Tan, Wei Chen
27 Aug 2014 SERC Institute for Infocomm Research Identifying Tourists from Public Transport Commuters Mingqiang Xue, Huayu Wu, Wei Chen, Wee Siong Ng, Gin Howe Goh
14 Jul 2014 SERC Institute for Infocomm Research HipStream: A Privacy-preserving System for Managing Mobility Data Streams Huayu Wu, Shili Xiang, Wee Siong Ng, Wei Wu, Mingqiang Xue
1 Jul 2014 SERC Institute for Infocomm Research FORECASTING E-COMMERCE SALES FOR BETTER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS PLANNING Lingsha Meng, Huayu Wu, Wee Siong Ng, Mingqiang Xue
25 Nov 2012 BMRC Genome Institute of Singapore The draft genome of sweet orange (Citrus sinensis) Qiang Xu, Ling-Ling Chen, Xiaoan Ruan, Dijun Chen, Andan Zhu, Chunli Chen, Denis Bertrand, Wen-Biao Jiao, Bao-Hai Hao, Matthew P Lyon, Jiongjiong Chen, Song Gao, Feng Xing, Hong Lan, Ji-Wei Chang, Xianhong Ge, Yang Lei, Qun Hu, Yin Miao, Lun Wang, Shixin Xiao, Manosh Kumar Biswas, Wenfang Zeng, Fei Guo, Hongbo Cao, Xiaoming Yang, Xi-Wen Xu, Yun-Jiang Cheng, Juan Xu, Ji-Hong Liu, Oscar Junhong Luo, Zhonghui Tang, Wen-Wu Guo, Hanhui Kuang, Hong-Yu Zhang, Mikeal L Roose, Niranjan Nagarajan, Xiu-Xin Deng, Yijun Ruan