Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Aug 2020 SERC Institute of Microelectronics Considerations for an 8-inch Wafer-level CMOS compatible AlN Pyroelectric 5-14 um wavelength IR detector towards miniature integrated photonics gas sensors Doris K. T. Ng, Guoqiang Wu, Tan-Tan Zhang, Linfang Xu, Jianbo Sun, Wing-Wai Chung, Hong Cai, Qingxin Zhang, Navab Singh IEEE Xplore
1 Apr 2018 SERC Institute of Microelectronics Wafer-Level Vacuum-Packaged High Performance AlN-on-SOI Piezoelectric Resonator for Sub-100 MHz Oscillator Applications Guoqiang Wu, Jinghui Xu, Xiaolin Zhang, Nan Wang, Danlei Yan, Jayce Lay Keng Lim, Yao Zhu, Wei Li, Yuandong Gu IEEE Transactions on Industrial Electronics
25 Mar 2017 SERC Institute of Microelectronics A dual-mass fully decoupled MEMS gyroscope with wide bandwidthand high linearity Guoqiang Wu, Geng Li Chua, Yuandong Gu Sensors and Actuators A: Physical
8 Jul 2016 SERC Institute of Microelectronics GHz spurious mode free AlN lamb wave resonator with high figure of merit using one dimensional phononic crystal tethers Chengliang Sun, Guoqiang Wu, Yao Zhu, Srinivas Merugu, Nan Wang, Yuandong Gu Applied Physics Letters
20 May 2016 SERC Institute of Microelectronics Methods for precisely controlling the residual stress and temperature coefficient of the frequency of a MEMS resonator based on an AlN cavity silicon-on-insulator platform Nan Wang, Jinghui Xu, Xiaolin Zhang, Guoqiang Wu, Yao Zhu, Wei Li, Alex Yuandong Gu Journal of Micromechanics and Microengineering
1 Oct 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Zfp553 Is Essential for Maintenance and Acquisition of Pluripotency (Pending publish) SuE Yu, Hui Ma, Jin Rong Ow, Ziyi Goh, Rachel Chiang, Henry Yang, Yuin Han Loh, Qiang Wu Stem Cells and Development
13 Feb 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Zfp322a Regulates Mouse ES Cell Pluripotency and Enhances Reprogramming Efficiency Hui Ma, Hui Min Ng, Xiuwen Teh, Hu Li, Yun Hwa Lee, Yew Mei Chong, Yuin Han Loh, James J. Collins, Bo Feng, Henry Yang, Qiang Wu, Lisa Stubbs PLoS Genetics