Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
19 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Highly Productive C3H4/C3H6 Trace Separation by a Packing Polymorph of a Layered Hybrid Ultramicroporous Material Mei-Yan Gao, Andrey A. Bezrukov, Bai-Qiao Song, Meng He, Sousa Javan Nikkhah, Shi-Qiang Wang, Naveen Kumar, Shaza Darwish, Debobroto Sensharma, Chenghua Deng, Jiangnan Li, Lunjie Liu, Rajamani Krishna, Matthias Vandichel, Sihai Yang, Michael J. Zaworotko Journal of the American Chemical Society
27 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Control over Phase Transformations in a Family of Flexible Double Diamondoid Coordination Networks through Linker Ligand Substitution Kyriaki Koupepidou, Varvara I. Nikolayenko, Debobroto Sensharma, Andrey A. Bezrukov, Mohana Shivanna, Dominic C. Castell, Shi-Qiang Wang, Naveen Kumar, Ken-ichi Otake, Susumu Kitagawa, Michael J. Zaworotko Chemistry of Materials
24 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Water vapour and gas induced phase transformations in an 8-fold interpenetrated diamondoid metal–organic framework Aizhamal Subanbekova, Varvara I. Nikolayenko, Andrey A. Bezrukov, Debobroto Sensharma, Naveen Kumar, Daniel J. O'Hearn, Volodymyr Bon, Shi-Qiang Wang, Kyriaki Koupepidou, Shaza Darwish, Stefan Kaskel, Michael J. Zaworotko Journal of Materials Chemistry A
19 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering The impact of solution vs. slurry vs. mechanochemical syntheses upon the sorption performance of a 2D switching coordination network Shi-Qiang Wang, Shaza Darwish, Michael J. Zaworotko Inorganic Chemistry Frontiers
8 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Adsorbate-dependent phase switching in the square lattice topology coordination network [Ni(4,4′-bipyridine)2(NCS)2]n Shi-Qiang Wang, Shaza Darwish, Michael J. Zaworotko Chemical Communications
30 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Atomic scale controlled tunnel oxide enabled by a novel industrial tube‐based PEALD technology with demonstrated commercial TOPCon cell efficiencies > 24% Baochen Liao, Weiliang Wu, Reuben J. Yeo, Xinyuan Wu, Sheng Ma, Qiang Wang, Yimao Wan, Xiaodong Su, Wenzhong Shen, Xiang Li, Weimin Li, Guoqiang Xing, Bram Hoex Progress in Photovoltaics: Research and Applications
30 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Adaptive Cluster Structured Sparse Bayesian Learning with Application to Compressive Reconstruction for Chirp Signals Qiang Wang, Chen Meng, Cheng Wang, Lu Wang Signal Processing
10 Feb 2018 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Buckling optimization of Kagome lattice cores with free-form trusses Lei Zhang, Stefanie Feih, Stephen Daynes, Yiqiang Wang, Yu Michael Wang, Jun Wei, Wen Feng Lu Materials and Design
11 Jan 2018 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Design of graded lattice structure with optimized mesostructures for additive manufacturing Hongying Zhang, Stefanie Feih, Michael Yu Wang, Yiqiang Wang, Lei Zhang, Stephen Daynes Materials & Design
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine