Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Apr 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Silicon Nanoantennas for Ultra‐Compact, High‐Speed and Low‐Power Consumption Electro‐Optic Modulators (Pending publish) Lu ding, Shawn Yohanes Siew, Thomas Y. L. Ang, Qiang Li, Shiyang Zhu, Yanyan Zhou, Ramón Paniagua‐Domínguez, Hong‐Son Chu, Soon Thor Lim, Ching Eng Png, Arseniy I. Kuznetsov Laser & Photonics Reviews
8 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research A two-step deep learning method for 3DCT-2DUS kidney registration during breathing Yanling Chi, Yuyu Xu, Huiying Liu, Xiaoxiang Wu, Zhiqiang Liu, Jiawei Mao, Guibin Xu, Weimin Huang Scientific Reports
31 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research Sparse Pseudo-LiDAR Depth Assisted Monocular Depth Estimation Shuwei Shao, Zhongcai Pei, Weihai Chen, Qiang Liu, Haosong Yue, Zhengguo Li IEEE Transactions on Intelligent Vehicles
26 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Two-Body and Three-Body Abrasive Wear Behaviors of Fe-2wt%B Alloy Modified With Various K2SO4 Additions Qiang Li, Yanliang Yi, Yakai Zhao, Mengmeng Shangguan, Yimin Gao Tribology Transactions
6 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Retinal Projection Near‐Eye Displays with Huygens’ Metasurfaces Weitao Song, Xinan Liang, Shiqiang Li, Parikshit Moitra, Xuewu Xu, Emmanuel Lassalle, Yuanjin Zheng, Yongtian Wang, Ramón Paniagua‐Domínguez, Arseniy I. Kuznetsov Advanced Optical Materials
23 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Miniaturizing color-sensitive photodetectors via hybrid nanoantennas toward submicrometer dimensions Jinfa Ho, Zhaogang Dong, Hai Sheng Leong, Jun Zhang, Febiana Tjiptoharsono, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Ken Choon Hwa Goh, Mengfei Wu, Shiqiang Li, Jingyee Chee, Calvin Pei Yu Wong, Arseniy I. Kuznetsov, Joel K. W. Yang Science Advances
17 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High resolution multispectral spatial light modulators based on tunable Fabry-Perot nanocavities Shampy Mansha, Parikshit Moitra, Xuewu Xu, Tobias W. W. Mass, Rasna Maruthiyodan Veetil, Xinan Liang, Shi-Qiang Li, Ramón Paniagua-Domínguez, Arseniy I. Kuznetsov Light: Science & Applications
9 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research End to End Unsupervised Rigid Medical Image Registration by Using Convolutional Neural Networks Huiying Liu, Yanling Chi, Jiawei Mao, Xiaoxiang Wu, Zhiqiang Liu, Yuyu Xu, Guibin Xu, Weimin Huang 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
30 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Imaging Properties of Large Field-of-View Quadratic Metalenses and Their Applications to Fingerprint Detection Emmanuel Lassalle, Tobias W. W. Mass, Damien Eschimese, Anton V. Baranikov, Egor Khaidarov, Shiqiang Li, Ramón Paniagua-Domínguez, Arseniy I. Kuznetsov ACS Photonics
28 Feb 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering All-optical modulation in chains of silicon nanoantennas Lu ding, Dmitry Morits, Reuben Bakker, Shiqiang Li, Damien Eschimese, Shiyang Zhu, Ye Feng Yu, Ramón Paniagua-Domínguez, Arseniy I. Kuznetsov ACS Photonics