Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
5 Feb 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Machine Learning Customized Novel Material for Energy‐Efficient 4D Printing Chaolin Tan, Qian Li, Xiling Yao, Lequn Chen, Jinlong Su, Fern Lan Ng, Yuchan Liu, Tao Yang, Youxiang Chew, Chain Tsuan Liu, Tarasankar DebRoy Advanced Science
17 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Role of oxygen vacancy in metal oxides for photocatalytic CO2 reduction Wenbin Jiang, Hongyi Loh, Beverly Qian Ling Low, Houjuan Zhu, Jingxiang Low, Jerry Zhi Xiong Heng, Karen Yuanting Tang, Zibiao Li, Xian Jun Loh, Enyi Ye, Yujie Xiong Applied Catalysis B: Environmental
1 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modified Bacterial Cellulose for Biomedical Applications Karen Yuanting Tang, Jerry Zhi Xiong Heng, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Serene Ming En Chong, Hong Yi Loh, Zibiao Li, Enyi Ye, Xian Jun Loh Chemistry – An Asian Journal
26 Aug 2021 BMRC Skin Research Institute of Singapore Novel Cellulose Fibre-Based Flexible Plasmonic Membrane for Point-of-Care SERS Biomarker Detection in Chronic Wound Healing Jayakumar Perumal, Hann Qian Lim, Amalina Binte Ebrahim Attia, Riazul Raziq, David Ian Leavesley, Zee Upton, US Dinish, Malini Olivo International Journal of Nanomedicine
27 Apr 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Optoacoustic characterization of breast conserving surgery specimens – A pilot study Ghayathri Balasundaram, Yonggeng Goh, Mohesh Moothanchery, Amalina Attia, Hann Qian Lim, Neal C. Burton, Yi Qiu, Thomas Choudary Putti, Ching Wan Chan, Mikael Hartmann, Swee Tian Quek, Malini Olivo Photoacoustics
22 Jan 2020 SERC Advanced Remanufacturing and Technology Centre Ultrasonic detection and characterization of delamination and rich resin in thick composites with waviness Zhen Zhang, Shifeng Guo, Qian Li, Fangsen Cui, Andrew Alexander Malcolm, Zhongqing Su, Menglong Liu Composites Science and Technology
22 Jan 2020 SERC Advanced Remanufacturing and Technology Centre Ultrasonic detection and characterization of delamination and rich resin in thick composites with waviness Zhen Zhang, Shifeng Guo, Qian Li, Fangsen Cui, Andrew Alexander Malcolm, Zhongqing Su, Menglong Liu Composites Science and Technology
21 Dec 2019 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Ultrasound Guided Optoacoustic Tomography in Assessment of Tumor Margins for Lumpectomies Yonggeng Goh, Ghayathri Balasundaram, Mohesh Moothanchery, Amalina Attia, Xiuting Li, Hann Qian Lim, Neal C. Burton, Yi Qiu, Thomas Choudary Putti, Ching Wan Chan, Philip Iau, Shaik Ahmad Buhari, Mikael Hartman, Siau Wei Tang, Celene Wei Qi Ng, Yiong Huak Chan, Felicity Jane Pool, Premilla Pillay, Wynne Chua, Jeevesh Kapur, Pooja Jagmohan, Eide Sterling, Swee Tian Quek, Malini Olivo Translational Oncology
11 Aug 2018 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Noninvasive Anatomical and Functional Imaging of Orthotopic Glioblastoma Development and Therapy using Multispectral Optoacoustic Tomography Ralph P. Mason, Daniel Razansky, Malini Olivo, Ghayathri Balasundaram, Lu ding, Xiuting Li, Amalina Binte Ebrahim Attia, Xose Luis Dean-Ben, Chris Jun Hui Ho, Prashant Chandrasekharan, Hui Chien Tay, Hann Qian Lim, Chee Bing Ong Translational Oncology
16 Oct 2017 BMRC Singapore Bioimaging Consortium A Phase-Intensity Surface Plasmon Resonance Biosensor for Avian Influenza A (H5N1) Detection Heather Mittman, Li Xian Choo, Hann Qian Lim, Malini Olivo, Chi Lok Wong, Marissa Chua Sensors