Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
28 Sep 2020 SERC Institute of High Performance Computing Theoretical search for high-performance thermoelectric donor–acceptor copolymers, the role of super-exchange couplings Xue Yong, Gang Wu, Wen Shi, Zicong Marvin Wong, Tianqi Deng, Qiang Zhu, Xiaoping Yang, Jian-Sheng Wang, Jianwei Xu, Shuo-Wang Yang Journal of Materials Chemistry A
17 Jul 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Giant piezoelectricity in oxide thin films with nanopillar structure Huajun Liu, Haijun Wu, Khuong Phuong Ong, Tiannan Yang, Ping Yang, Pranab Kumar Das, Xiao Chi, Yang Zhang, Caozheng Diao, Wai Kong Alaric Wong, Eh Piew Chew, Yi Fan Chen, Chee Kiang Ivan Chee Kiang Ivan, Andrivo Rusydi, Mark B. H. Breese, David J. Singh, Long-Qing Chen, Stephen J. Pennycook, Kui Yao Science
28 May 2015 SERC Data Storage Institute Strain Engineering of Octahedral Rotations and Physical Properties of SrRuO3 Films Wenlai Lu, Wendong Song, Ping Yang, Jun Ding, Gan Moog Chow, Jingsheng Chen Scientific Reports
14 Jul 2014 SERC Data Storage Institute Three-stage Control for High Servo Bandwidth and Small Skew Actuation Chunling Du, Cheng Peng Tan, Jiaping Yang IEEE transactions on magnetics
30 Dec 2013 SERC Data Storage Institute Control of oxygen octahedral rotations and physical properties in SrRuO3 films 1,2 Wenlai Lu, Ping Yang, Wen Dong Song, Gan Moog Chow, Jing Sheng Chen1 PHYSICAL REVIEW B
20 Jun 2013 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Comparison of surface-enhanced Raman scattering on graphene oxide, reduced graphene oxide and graphene surfaces Huanping Yang, Hailong Hu, Zhenhua Ni, Chee Kok Poh, Chunxiao Cong, Jianyi Lin, Ting Yu Carbon
23 Apr 2013 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences A green approach to the synthesis of high-quality graphene oxide flakes via electrochemical exfoliation of pencil core Jilei Liu, Huanping Yang, Saw Giek Zhen, Chee Kok Poh, Alok Chaurasia, Jingshan Luo, Xiangyang Wu, Edwin Kok Lee Yeow, Nanda Gopal Sahoo, Jianyi Lin, Zexiang Shen RSC Advances