Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Threshold Homomorphic Encryption From Provably Secure NTRU Kexin Xu, Benjamin Hong Meng Tan, Li-Ping Wang, Khin Mi Mi Aung, Huaxiong Wang The Computer Journal
18 Aug 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Neuromodulatory circuit effects on Drosophila feeding behaviour and metabolism Anders Eriksson, Marlena Raczkowska, Rapeechai Navawongse, Deepak Choudhury, James C. Stewart, Yi Ling Tang, Zhiping Wang, Adam Claridge-Chang Scientific Reports
18 Aug 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Neuromodulatory circuit effects on Drosophila feeding behaviour and metabolism Anders Eriksson, Marlena Raczkowska, Rapeechai Navawongse, Deepak Choudhury, James C. Stewart, Yi Ling Tang, Zhiping Wang, Adam Claridge-Chang Scientific Reports
27 Jul 2017 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Phosphonate-based metal–organic framework derived Co–P–C hybrid as an efficient electrocatalyst for oxygen evolution reaction Tianhua Zhou, Yonghua Du, Danping Wang, Shengming Yin, Wenguang Tu, Zhong Chen, Armando Borgna, Rong Xu ACS Catalysis
1 Jun 2017 SERC Institute for Infocomm Research The Accuracy-Privacy Trade-off of Mobile Crowdsensing Mohammad Abu Alsheikh, Yutao Jiao, Dusit Niyato, Ping Wang, Derek Leong, Zhu Han IEEE Communications Magazine
1 Apr 2017 SERC Institute for Infocomm Research Privacy Management and Optimal Pricing in People-Centric Sensing Mohammad Abu Alsheikh, Dusit Niyato, Derek Leong, Ping Wang, Zhu Han IEEE Journal on Selected Areas in Communications
3 Mar 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Crystal structure of Gib2, a signal-transducing protein scaffold associated with ribosomes in Cryptococcus neoformans Rya Ero, Valya Tenusheva Dimitrova, Yun Chen, Wenting Bu, Shu Feng, Tongbao Liu, Ping Wang, Chaoyang Xue, Suet Mien Tan, Yong-Gui Gao Scientific Reports
1 Jun 2014 SERC Institute for Infocomm Research An integrated 60GHz low power two-chip wireless system based on IEEE802.11ad standard Keping Wang, Bharatha Kumar Thangarasu, Jinna Yan, Wanxin Ye, Khiam-Boon Png, Wong Sai Ho, Raymond Keh, Zhaohui Cai, Guoping Zhang, Piew Yoong Chee, Jee Khoi Yin, Weiqiang Zhang, Xuhong Qu, Kaixue Ma, Sie Yong Law, Cheng Zhao, Jian Simon Chen, Cheng Wang Cho, Raymond Jayaraj, Jin Bo, Mei Sun, Shouxian Mou, Nagarajan Mahalingam, Yisheng Wang, Wei Meng Lim, Thin Sek Wong, Yang Lu, Wanlan Yang, Kiat Seng Yeo, Francois Chin, Xiaoming Peng, Albert Chai, Xianmin Qing, Zhining Chen 2014 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS2014)
27 Mar 2014 SERC Institute of Microelectronics Microfluidic platform for negative enrichment of circulating tumor cells Sajay Bhuvanendran Nair Gourikutty, Chia-Pin Chang, Hamizah Ahmad, Puttachat Khuntontong, Chee Chung Wong, Zhiping Wang, Poenar Daniel Puiu, Ross Soo, Abdur Rub Abdur Rahman Biomedical Microdevices
3 Jul 2013 SERC Institute of Microelectronics Size based sorting and patterning of microbeads by evaporation driven flow in a 3D micro-traps array Yuxin Liu, Karen Yanping Wang, Chee Chung Wong, Abdur Rub Abdur Rahman Lab on a Chip