Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
21 Nov 2016 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Reprogramming mouse fibroblasts into engraftable myeloerythroid and lymphoid progenitors Hui Cheng, Heather Yin-Kuan Ang, Chadi A. EL Farran, Pin Li, Hai Tong Fang, Tong Ming Liu, Say Li Kong, Michael Lingzi Chin, Wei Yin Ling, Edwin Kok Hao Lim, Hu Li, Tara Huber, Kyle M. Loh, Yuin-Han Loh, Bing Lim Nature Communications
21 Jun 2016 BMRC Bioinformatics Institute RNAi Reveals Phase-Specific Global Regulators of Human Somatic Cell Reprogramming Cheng-Xu Delon Toh, Jun-Wei Chan, Zheng-Shan Chong, Hao Fei Wang, Hong Chao Guo, Sandeep Satapathy, Dongrui Ma, Germaine Yen Lin Goh, Ekta Khattar, Lin Yang, Vinay Tergaonkar, Young-Tae Chang, James J. Collins, George Q. Daley, Keng Boon Wee, Chadi A. EL Farran, Hu Li, Yoon-Pin Lim, Frederic A. Bard, Yuin-Han Loh Cell Reports
1 Aug 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology DEAD-box helicase DP103 defines metastatic potential of human breast cancers Eun Myoung Shin, Hui Sin Hay, Moon Hee Lee, Jen Nee Goh, Tuan Zea Tan, Yin Ping Sen, See Wee Lim, Einas M. Yousef, Hooi Tin Ong, Aye Aye Thike, Xiangjun Kong, Zhengsheng Wu, Earnest Mendoz, Wei Sun, Manuel Salto-Tellez, Chwee Teck Lim, Peter E. Lobie, Yoon Pin Lim, Celestial T. Yap, Qi Zeng, Gautam Sethi, Martin B. Lee, Patrick Tan, Boon Cher Goh, Lance D. Miller, Jean Paul Thiery, Tao Zhu, Louis Gaboury, Puay Hoon Tan, Kam Man Hui, George Wai-Cheong Yip, Shigeki Miyamoto, Alan Prem Kumar, Vinay Tergaonkar Journal of Clinical Investigation
19 Jun 2014 BMRC Genome Institute of Singapore EZH2-Mediated Inactivation of IFN-γ-JAK-STAT1 Signaling Is an Effective Therapeutic Target in MYC-Driven Prostate Cancer Zhen Ning Wee, Zhimei Li, Puay Leng Lee, Shuet Theng Lee, Yoon Pin Lim, Qiang Yu Cell Reports
19 Mar 2014 BMRC Bioinformatics Institute Human Finger-Prick Induced Pluripotent Stem Cells Facilitate the Development of Stem Cell Banking Jun Lu, Chee-Wai Wong, Tze-Kai Tan, Hu Li, Christopher Syn, Eng-Lee Tan, Hong-Kee Tan, Cheng-Xu Delon Toh, Dongrui Ma, Binxia Yang, Tong Ming Liu, Bing Lim, Yoon-Pin Lim, Stuart A. Cook, Yuin-Han Loh Stem Cells Translational Medicine
13 May 2013 SERC Institute for Infocomm Research Intensity-Modulated Microbend Fiber Optic Sensor for Respiratory Monitoring and Gating During MRI Doreen Lau, Zhihao Chen, Ju Teng Teo, Soon Huat Ng, Helmut Rumpel, Yong Lian, Hui Yang, Pin Lin Kei IEEE Transactions on Biomedical Engineering