Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
28 Dec 2022 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Bio-Inspired Transparent Soft Jellyfish Robot Yuzhe Wang, Pengpeng Zhang, Hui Huang, Jian Zhu Soft Robotics
11 Jun 2019 SERC Institute for Infocomm Research Combine Topic Modeling with Semantic Embedding: Embedding Enhanced Topic Model Peng Zhang, Suge Wang, Deyu Li, Xiaoli Li, Zhikang Xu IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
12 Mar 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Physicochemical characterization and phase I study of CMAB008, an infliximab biosimilar produced by a different expression system Qing An, Yingxin Zheng, Yirong Zhao, Tao Liu, Huaizu Guo, Dapeng Zhang, Weizhu Qian, Hao Wang, Yajun Guo, Sheng Hou, Jing Li Drug Design, Development and Therapy
5 Feb 2018 SERC Institute for Infocomm Research Dynamic Scheduling for Pickup and Delivery with Time Windows Shudong Liu, Peng Hui Tan, Ernest Kurniawan, Peng Zhang, Sumei Sun 4th IEEE World Forum on Internet of Things WF-IoT 2018
4 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Decentralized Network Anomaly Detection via a Riemannian Cluster Approach Sumei Sun, Peng Zhang GLOBECOM 2017 - 2017 IEEE Global Communications Conference
28 Nov 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Elimination of tumor by CD47/PD-L1 dual-targeting fusion protein that engages innate and adaptive immune responses Boning Liu, Huaizu Guo, Jin Xu, Ting Qin, Qingcheng Guo, Nana Gu, Dapeng Zhang, Weizhu Qian, Jianxin Dai, Sheng Hou, Hao Wang, Yajun Guo mAbs