Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
19 Sep 2019 BMRC Bioinformatics Institute Molecular basis of dengue virus serotype 2 morphological switch from 29°C to 37°C Xin-Ni Lim, Chao Shan, Jan K. Marzinek, Hongping Dong, Thiam Seng Ng, Justing S. G. Ooi, Guntur Fibrianshah, Jiaqi Wang, Chandra S. Verma, Peter J. Bond, Pei-Yong Shi, Shee-Mei Lok PLOS Pathogens
24 Aug 2016 BMRC Experimental Drug Development Centre Secondary structure and membrane topology of the full length Dengue Virus NS4B in micelles Yan Li, Ying Lei Wong, Michelle Yueqi Lee, Qingxin Li, Qing-Yin Wang, Julien Lescar, CongBao Kang, Pei-Yong Shi Angewandte Chemie
25 Sep 2015 BMRC Experimental Drug Development Centre Secondary structure and membrane topology of dengue virus NS4B N-terminal 125 amino acids Yan Li, Xuping Xie, Qiwei Huang, Julien Lescar, Pei-Yong Shi, CongBao Kang, Young Mee Kim, Jing Zou, Qing-Yin Wang, Shovanlal Gayen, Ying Lei Wong, Le Tian Lee Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes
27 May 2015 BMRC Experimental Drug Development Centre Discovery of dengue virus NS4B inhibitors Qing-Yin Wang, Hongping Dong, Bin Zou, CongBao Kang, Karuna Ratna, Kah Fei Wan, Agatha Susila, Andy Yip, Chao Shan, Julien Lescar, Francesca Blasco, Paul Smith, Pei-Yong Shi Journal of Virology
1 Apr 2015 BMRC Experimental Drug Development Centre Determinants of dengue virus NS4A protein oligomerization CongBao Kang, Pei-Yong Shi Journal of Virology
14 Jan 2015 BMRC Experimental Drug Development Centre Mapping the interactions between the NS4B and NS3 proteins of dengue virus CongBao Kang, Pei-Yong Shi, Julien Lescar Journal of Virology
7 Jan 2015 BMRC Experimental Drug Development Centre Characterization of dengue virus NS4A and NS4B protein interaction CongBao Kang, Pei-Yong Shi, Michelle Yueqi Lee Journal of Virology
1 Aug 2013 BMRC Singapore Immunology Network Rational Design of a Live Attenuated Dengue Vaccine: 2′-O-Methyltransferase Mutants Are Highly Attenuated and Immunogenic in Mice and Macaques Roland Züst, Hongping Dong, Xiao-Feng Li, David C. Chang, Bo Zhang, Thavamalar Balakrishnan, Ying-Xiu Toh, Tao Jiang, Shi-Hua Li, Yong-Qiang Deng, Brett R. Ellis, Esther M. Ellis, Michael Poidinger, Francesca Zolezzi, Cheng-Feng Qin, Pei-Yong Shi, Katja Fink, Michael Gale PLoS Pathogens