Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Jun 2024 SERC Institute of Materials Research & Engineering CMOS-compatible photonic integrated circuits on thin-film ScAlN Sihao Wang, Veerendra Dhyani, Sakthi Sanjeev Mohanraj, Xiaodong Shi, Binni Varghese, Wing Wai Chung, Ding Huang, Zhi Shiuh Lim, Qibin Zeng, Huajun Liu, Xianshu Luo, Victor Leong, Nanxi Li, Di Zhu APL Photonics
3 Aug 2023 SERC Institute of Microelectronics Laser integration on a photonic integrated circuit with high alignment accuracy for data transmission Ting Ta Chi, Zhenyu Li, Nanxi Li, Hong Cai, Y M Tobing Landobasa, Haitao Yu, Senthilkumar Darshini, Jae Ok Yoo, Arvind Sundaram, B.S.S. Chandra Rao, Lennon Y. T. Lee, Wen Lee 2023 IEEE 73rd Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
27 Jul 2023 SERC Institute of Microelectronics Aluminum Nitride Nanophotonic Phased Array on an 8-inch Silicon Wafer Nanxi Li, Leh Woon Lim, Jin Xue, Chong Pei Ho, Shiyang Zhu, Yuan Hsing Fu, Lennon Y. T. Lee CLEO 2023
27 Jul 2023 SERC Institute of Microelectronics Laser Integration on Photonic Integrated Circuit for High Bandwidth Data Transmission Nanxi Li, Ting-Ta Chi, Landobasa Y M Tobing, Zhenyu Li, Hong Cai, Haitao Yu, Yoo Jae Ok, B.S.S. Chandra Rao, Lennon Y. T. Lee, Wen Lee CLEO 2023
13 Mar 2023 SERC Institute of Microelectronics On-chip CO2 sensor integrated with MEMS emitter and pyroelectric detector Hong Cai, Md Hazwani Khairy, Rachel Ang, Linfang Xu, Doris Ng, Nanxi Li, Zhonghua Gu, Anmin Kong, Weiguo Chen, Wen Wei Seit, Eva Wai Leong Ching, Norhanani Jaafar, Huanhuan Wang, Landobasa Y.M. Tobing, Leh Woon Lim, Qingxin Zhang, Lennon Yao Ting Lee Silicon Photonics XVIII
26 Jan 2023 SERC Institute of Microelectronics An integrated MEMS thermal emitter with piezoelectric actuation Nanxi Li, Andrew Whye Keong Fong, Huanhuan Wang, Leh Woon Lim, Landobasa Y. M. Tobing, Yun Da Chua, Linfang Xu, Weiguo Chen, Qingxin Zhang, Hong Cai, Qi Jie Wang, Lennon Y. T. Lee MOEMS and Miniaturized Systems XXII
5 Jan 2022 SERC Institute of Microelectronics Towards Heterogeneous Integrated Electronic-Photonic Packages for Hyperscale Data Centers Sajay Bhuvanendran Nair Gourikutty, Ming Chinq Jong, Chockanathan Vinoth Kanna, David Soon Wee Ho, Jiaqi Wu, Rathin Mandal, Nanxi Li, Teck Guan Lim, Jason Tsung-Yang Liow, Surya Bhattacharya 2021 IEEE 23rd Electronics Packaging Technology Conference (EPTC)
29 Oct 2021 SERC Institute of Microelectronics Aluminum Nitride Photonics Platforms on Silicon Substrate Nanxi Li, Chong Pei Ho, Yanmei Cao, Shiyang Zhu, George. F. C Chen, Yuan Hsing Fu, Yao Zhu, Dawn T. H. Tan, Lennon Y. T. Lee 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO)
31 May 2021 SERC Institute of Microelectronics Solution‐Processable Metal–Organic Framework Nanosheets with Variable Functionalities Hongye Yuan, Guoliang Liu, Zhiwei Qiao, Nanxi Li, Pio John S. Buenconsejo, Shibo Xi, Avishek Karmakar, Mengsha Li, Hong Cai, Stephen John Pennycook, Dan Zhao Advanced Materials
4 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics Photonic crystal MEMS emitter for chemical gas sensing Nanxi Li, Qin Chao, Zhonghua Gu, Shiwei Song, Yanyan Zhou, Shaonan Zheng, Linfang Xu, Yun Da Chua, Qingxin Zhang, Hong Cai, Daohua Zhang, Qi Jie Wang, Lennon Y. T. Lee MOEMS and Miniaturized Systems XX