Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Oct 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Micro- and nano-fiber probes for optical sensing, imaging, stimulation in biomedical applications Xia Yu, Shuyan Zhang, Malini Olivo, Nanxi Li Photonics Research
22 Apr 2020 SERC Institute of Microelectronics Large-area metasurface on CMOS-compatible fabrication platform: Driving flat optics from lab to fab Nanxi Li, Zhengji Xu, Yuan Dong, Ting Hu, Qize Zhong, Yuan Hsing Fu, Shiyang Zhu, Navab Singh Nanophotonics
10 Apr 2020 SERC Institute of Microelectronics A Performance Study of Dielectric Metalens with Process-Induced Defects Yanyan Zhou, Ting Hu, Yu Li, Nanxi Li, Yuan Dong, Dongdong Li, Yuan Hsing Fu, Qize Zhong, Zhengji Xu, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Navab Singh IEEE Photonics Journal
17 Sep 2019 SERC Institute of Microelectronics Large-area pixelated metasurface beam deflector on a 12-inch glass wafer for random point generation Nanxi Li, Yuan Hsing Fu, Yuan Dong, Ting Hu, Zhengji Xu, Qize Zhong, Dongdong Li, Keng Heng Lai, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Yuandong Gu, Navab Singh Nanophotonics
28 Aug 2019 SERC Institute of Microelectronics CMOS-compatible all-Si metasurface polarizing bandpass filters on 12-inch wafers Zhengji Xu, Yuan Dong, Chih-Kuo Tseng, Ting Hu, Jinchao Tong, Qize Zhong, Nanxi Li, Larry Sim, Keng Heng Lai, Ying Lin, Dongdong Li, Yu Li, Bliznetsov Vladimir, Yuan-Hsing Fu, Shiyang Zhu, Qunying Lin, Dao Hua Zhang, Yuandong Gu, Navab Singh, Dim-Lee Kwong Optics Express