Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
19 Feb 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Controlling Native Oxidation of HfS2 for 2D Materials Based Flash Memory and Artificial Synapse (Pending publish) Tengyu Jin, Yue Zheng, Jing Gao, Yanan Wang, Enlong Li, Huipeng Chen, Xuan Pan, Ming Lin, Wei Chen ACS Applied Materials & Interfaces
8 Apr 2020 SERC Institute of Microelectronics Frequency-Agile Temporal Terahertz Metamaterials Prakash Pitchappa, Abhishek Kumar, Haidong Liang, Saurav Prakash, Nan Wang, Andrew A Bettiol, Thirumalai Venkatesan, Chengkuo Lee, Ranjan Singh Advanced Optical Materials
1 Jun 2019 SERC Institute of Microelectronics Over 10% of k2eff Demonstrated by 2-GHz Spurious Mode-Free Sc0.12Al0.88N Laterally Coupled Alternating Thickness Mode Resonators Nan Wang, Yao Zhu, Geng Li Chua, Bangtao Chen, Srinivas Merugu, Navab Singh, Yuandong Gu IEEE Electron Device Letters
1 Apr 2018 SERC Institute of Microelectronics Wafer-Level Vacuum-Packaged High Performance AlN-on-SOI Piezoelectric Resonator for Sub-100 MHz Oscillator Applications Guoqiang Wu, Jinghui Xu, Xiaolin Zhang, Nan Wang, Danlei Yan, Jayce Lay Keng Lim, Yao Zhu, Wei Li, Yuandong Gu IEEE Transactions on Industrial Electronics
1 Oct 2017 SERC Institute of Microelectronics ScAlN-based LCAT Mode Resonators Above 2 GHz with High FOM and Reduced Fabrication Complexity Yao Zhu, Nan Wang, Gengli Chua, Chengliang Sun, Navab Singh, Yuandong Gu IEEE Electron Device Letters
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics Wafer-Level Vacuum-Packaged Piezoelectric Energy Harvesters Utilizing Two-Step Three-Wafer Bonding Qingxin Zhang, Yuandong Gu, Nan Wang, Li Yan Siow, Lionel You Liang Wong, Chengliang Sun, Hongmiao Ji, Darmayuda I Made, Peter Chang 2017 IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics High-band AlN Based RF-MEMS Resonator for TSV integration Srinivas Merugu, Mingbin Yu, Gengli Chua, Nan Wang, Yao Zhu, Chengliang Sun 2017 IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference (ECTC)
21 Feb 2017 SERC Institute of Microelectronics Effectiveness of oxide trench array as a passive temperature compensation structure in AlN-on-silicon micromechanical resonators Andrew Randles, Pushpapraj Singh, Qingyun Xie, Nan Wang, Chengliang Sun, Xiaolin Zhang, Yuandong Gu Applied Physics Letters
1 Oct 2016 SERC Institute of Microelectronics A High Coupling Coefficient 2.3-GHz AlN Resonator for High Band LTE Filtering Application Yao Zhu, Nan Wang, Chengliang Sun, Srinivas Merugu, Navab Singh, Yuandong Gu IEEE Electron Device Letters
8 Jul 2016 SERC Institute of Microelectronics GHz spurious mode free AlN lamb wave resonator with high figure of merit using one dimensional phononic crystal tethers Chengliang Sun, Guoqiang Wu, Yao Zhu, Srinivas Merugu, Nan Wang, Yuandong Gu Applied Physics Letters
20 May 2016 SERC Institute of Microelectronics Methods for precisely controlling the residual stress and temperature coefficient of the frequency of a MEMS resonator based on an AlN cavity silicon-on-insulator platform Nan Wang, Jinghui Xu, Xiaolin Zhang, Guoqiang Wu, Yao Zhu, Wei Li, Alex Yuandong Gu Journal of Micromechanics and Microengineering
26 Jun 2015 SERC Institute of Microelectronics Methods for improving electromechanical coupling coefficient in two dimensional electric field excited AlN Lamb wave resonators Alex Yuandong Gu, Bo Woon Soon, Yao Zhu, Chengliang Sun, Nan Wang, Samuel Pei Hao Loke, Xiaojing Mu, Jifang Tao Applied Physics Letters