Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research An invertible crystallographic representation for general inverse design of inorganic crystals with targeted properties Zekun Ren, Siyu Isaac Parker Tian, Juhwan Noh, Felipe Oviedo, Guangzong Xing, Jiali Li, Qiaohao Liang, Ruiming Zhu, Armin G. Aberle, Shijing Sun, Xiaonan Wang, Yi Liu, Qianxiao Li, Senthilnath Jayavelu, Kedar Hippalgaonkar, Yousung Jung, Tonio Buonassisi Matter
27 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics Electromechanically Tunable Frequency‐agile Metamaterial Bandpass Filters for Terahertz Waves Prakash Pitchappa, Abhishek Kumar, Ranjan Singh, Nan Wang Advanced Optical Materials
12 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics SC0.15Al0.85N-based 4 GHz Coupled Bulk Acoustic Resonators (CBAR) and Filters for the Single-Chip Duplexer Solution Chen Liu, Yao Zhu, Bangtao Chen, Nan Wang 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
24 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics A 5-pJ/Bit OOK Transmitter Using MEMS-Based RF Oscillator for IoT Application in 180-nm CMOS Jingcheng Tao, Nan Wang, Eldwin Jiaqiang Ng, Yao Zhu, Chun-Huat Heng IEEE Microwave and Wireless Components Letters
18 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics Terahertz MEMS metadevices Prakash Pitchappa, Abhishek Kumar, Ranjan Singh, Chengkuo Lee, Nan Wang Journal of Micromechanics and Microengineering
27 Apr 2021 SERC Institute of Microelectronics A 75.3 pJ/b Ultra-Low Power MEMS-Based FSK Transmitter in ISM-915 MHz Band for Pico-IoT Applications Kai Tang, Chuanshi Yang, Zhongyuan Fang, Wensong Wang, Nan Wang, Yao Zhu, Eldwin Jiaqiang Ng, Chun-Huat Heng, Yuanjin Zheng 2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)
20 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
20 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis Flore Mekki-Berrada, Zekun Ren, Tan Huang, Wai Kuan Wong, Fang Zheng, Jiaxun Xie, Isaac Parker Siyu Tian, Senthilnath Jayavelu, Zackaria Mahfoud, Daniil Bash, Kedar Hippalgaonkar, Saif Khan, Tonio Buonassisi, Qianxiao Li, Xiaonan Wang npj Computational Materials
22 Feb 2021 SERC Institute of Microelectronics Volatile Ultrafast Switching at Multilevel Nonvolatile States of Phase Change Material for Active Flexible Terahertz Metadevices Prakash Pitchappa, Abhishek Kumar, Saurav Prakash, Hariom Jani, Rohit Medwal, Mayank Mishra, Rajdeep Singh Rawat, Thirumalai Venkatesan, Nan Wang, Ranjan Singh Advanced Functional Materials
8 Apr 2020 SERC Institute of Microelectronics Frequency-Agile Temporal Terahertz Metamaterials Prakash Pitchappa, Abhishek Kumar, Haidong Liang, Saurav Prakash, Nan Wang, Andrew A Bettiol, Thirumalai Venkatesan, Chengkuo Lee, Ranjan Singh Advanced Optical Materials