Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
21 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Peptide Amphiphile Mediated Co‐assembly for Nanoplasmonic Sensing Zhicheng Jin, Yi Li, Ke Li, Jiajing Zhou, Justin Yeung, Chuxuan Ling, Wonjun Yim, Tengyu He, Yong Cheng, Ming Xu, Matthew N. Creyer, Yu‐Ci Chang, Pavla Fajtová, Maurice Retout, Baiyan Qi, Shuzhou Li, Anthony J. O'Donoghue, Jesse V. Jokerst Angewandte Chemie International Edition
27 Sep 2022 SERC Institute of High Performance Computing FedDC: Federated Learning with Non-IID Data via Local Drift Decoupling and Correction Liang Gao, Huazhu Fu, Li Li, Yingwen Chen, Ming Xu, Cheng-Zhong Xu 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
22 Apr 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Draft genome of the lined seahorse, Hippocampus erectus Ruobo Gu, Meng Xu, Qiang Lin, Ying Qiu, Jia Li, Chao Bian, Huixian Zhang, Geng Qin, Yanhong Zhang, Wei Luo, Jieming Chen, Xinxin You, Mingjun Fan, Min Sun, Pao Xu, Byrappa Venkatesh, Junming Xu, Hongtuo Fu, Qiong Shi GigaScience
22 Feb 2016 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Self-assembled ternary complexes stabilized with hyaluronic acid-green tea catechin conjugates for targeted gene delivery Kun Liang, Ki Hyun Bae, Fan Lee, Keming Xu, Joo Eun Chung, Motoichi Kurisawa Journal of Controlled Release
25 Aug 2015 SERC Institute for Infocomm Research Combining firing rate and spike-train synchrony features in the decoding of motor cortical activity Gabriel Guojun Chew, Kai Keng Ang, Rosa Qi Yue So, Zhiming Xu, Cuntai Guan 2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)
23 Jun 2015 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Enzyme-mediated hyaluronic acid-tyramine hydrogels for the propagation of human embryonic stem cells in 3D Keming Xu, Karthikeyan Narayanan, Fan Lee, Ki Hyun Bae, Shujun Gao, Motoichi Kurisawa Acta Biomaterialia
11 Jun 2015 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Microstructured dextran hydrogels for burst-free sustained release of PEGylated protein drugs Yee Joo Tan, Qingfeng Chen, Motoichi Kurisawa, Ki Hyun Bae, Fan Lee, Keming Xu, Choong Tat Keng, Sue Yee Tan Biomaterials
22 Apr 2015 SERC Institute for Infocomm Research Neural representations of movement intentions during brain-controlled self-motion Rosa So, Zhiming Xu, Camilo Libedinsky, Kyaw Kyar Toe, Kai Keng Ang, Shih-Cheng Yen, Cuntai Guan 2015 7th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER)
22 Apr 2015 SERC Institute for Infocomm Research Motor cortical adaptation induced by closed-loop BCI Zhiming Xu, Cuntai Guan, Rosa Q. So, Kai Keng Ang, Kyaw Kyar Toe 2015 7th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER)
26 Aug 2014 SERC Institute for Infocomm Research On the asynchronously continuous control of mobile robot movement by motor cortical spiking activity Zhiming Xu, Rosa Qi Yue So, Kyaw Kyar Toe, Kai Keng Ang, Cuntai Guan 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)