Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
11 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Prediction of Synthetic Lethal Interactions in Human Cancers using Multi-view Graph Auto-Encoder Zhifeng Hao, Di Wu, Yuan Fang, Min Wu, Ruichu Cai, Xiaoli Li
25 Apr 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Functional Comparison of Interferon‐α Subtypes Reveals Potent Hepatitis B Virus Suppression by a Concerted Action of Interferon‐α and Interferon‐γ Signaling Jieliang Chen, Yaming Li, Fritz Lai, Yang Wang, Kathrin Sutter, Ulf Dittmer, Jianyu Ye, Wenjing Zai, Min Liu, Fang Shen, Min Wu, Kongying Hu, Baocun Li, Mengji Lu, Xiaonan Zhang, Jiming Zhang, Jianhua Li, Qingfeng Chen, Zhenghong Yuan
9 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research KDnet-RUL: A Knowledge Distillation Framework to Compress Deep Neural Networks for Machine Remaining Useful Life Prediction Qing Xu, Zhenghua Chen, Keyu Wu, Chao Wang, Min Wu, Xiaoli Li
29 Dec 2020 SERC Institute for Infocomm Research Ensembling graph attention networks for human microbe–drug association prediction Yahui Long, Min Wu, Yong Liu, Chee Keong Kwoh, Jiawei Luo, Xiaoli Li
21 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Contrastive Adversarial Domain Adaptation for Machine Remaining Useful Life Prediction Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chuan Sheng Foo, Chee-Keong Kwoh, Ruqiang Yan, Xiaoli Li
7 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Predicting Surface Roughness and Flank Wear in Turning Processes Nhu Khue Vuong, Yang Xue, Shudong Liu, Yu Zhou, Min Wu
7 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Adversarial Transfer Learning for Machine Remaining Useful Life Prediction Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee Keong Kwoh, Xiaoli Li
27 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Deep learning with long short-term memory networks for classification of dementia related travel patterns Nhu Khue Vuong, Yong Liu, Syin Chan, Chiew Tong Lau, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li
15 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Adversarial Multiple-Target Domain Adaptation for Fault Classification Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Haoliang Li, Chee-Keong Kwoh, Ruqiang Yan, Xiaoli Li
7 May 2020 SERC Institute for Infocomm Research mg2vec: Learning Relationship-Preserving Heterogeneous Graph Representations via Metagraph Embedding Wentao Zhang, Yuan Fang, Zemin Liu, Min Wu, Xinming Zhang
9 Apr 2020 SERC Institute for Infocomm Research Mahalanobis Distance based Adversarial Network For Anomaly Detection Yubo Hou, Zhenghua Chen, Min Wu, Chuan-Sheng Foo, Xiaoli Li, Shubair Raed M.
7 Mar 2020 SERC Institute for Infocomm Research A graph regularized generalized matrix factorization model for predicting links in biomedical bipartite networks Zi-Chao Zhang, Xiao-Fei Zhang, Min Wu, Le Ou-Yang, Xing-Ming Zhao, Xiao-Li Li
13 Feb 2020 SERC Institute for Infocomm Research Machine Remaining Useful Life Prediction via an Attention Based Deep Learning Approach Zhenghua Chen, Min Wu, Rui Zhao, Feri Guretno, Ruqiang Yan, Xiaoli Li
3 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research Smartphone Sensor based Human Activity Recognition using Feature Fusion and Maximum Full A Posteriori Zhenghua Chen, Chaoyang Jiang, Shili Xiang, Jie Ding, Min Wu, Xiaoli Li
24 Jun 2019 SERC Institute for Infocomm Research Metagraph-based Learning on Heterogeneous Graphs Yuan Fang, Wenqing Lin, Vincent W. Zheng, Min Wu, Kevin Chen-Chuan Chang, Xiaoli Li
19 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research A Deep Learning Approach for Sleep-Wake Detection from HRV and Accelerometer Data Jiyan Wu, Zhenghua Chen, Min Wu, Jie Ding, Zeng Zeng, Karl Surmarcz, Xiaoli Li
1 May 2019 SERC Institute for Infocomm Research Bone Age Assessment based on Finger joint Localization Xiaoman Zhang, Ziyuan Zhao, Cen Chen, Songyou Peng, Min Wu, Zhongyao Cheng, Sin G. Teo, Le Zhang, Zeng Zeng
1 Feb 2019 SERC Institute for Infocomm Research Adaptive Cost-Sensitive Online Classification Peilin Zhao, Yifan Zhang, Min Wu, Steven Hoi, Mingkui Tan, Junzhou Huang
2 Mar 2018 BMRC NanoBio Lab A macromolecular approach to eradicate multidrug resistant bacterial infections while mitigating drug resistance onset Willy Chin, Guansheng Zhong, Qinqin Pu, Chuan Yang, Weiyang Lou, Paola Florez De Sessions, Balamurugan Periaswamy, Ashlynn Lee, Zhen Chang Liang, Xin Ding, Shujun Gao, Collins Wenhan Chu, Simone Bianco, Chang Bao, Yen Wah Tong, Weimin Fan, Min Wu, James L. Hedrick, Yi Yan Yang
19 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Learning User Dependencies for Recommendation Xiao-Li Li, Peilin Zhao, Xin Liu, Yong Liu, Min Wu
8 Jul 2017 SERC Institute for Infocomm Research Disease gene classification with metagraph representations Sezin Kircali Ata, Yuan Fang, Min Wu, Xiao-Li Li, Xiaokui Xiao
1 Jul 2017 SERC Institute for Infocomm Research Node-based learning of differential networks from multi-platform gene expression data Xiaoli Li, Le Ouyang, Xiaofei Zhang, Min Wu
24 May 2017 SERC Institute for Infocomm Research Drug-target interaction prediction using ensemble learning and dimensionality reduction Ali Ezzat, Min Wu, Xiao-Li Li, Chee-Keong Kwoh
1 Sep 2014 SERC Institute for Infocomm Research Protein Complex Detection via Effective Integration of Base Clustering Solutions and Co-complex Affinity Scores Min Wu, Le Ouyang, Xiaoli Li
22 Apr 2014 BMRC Genome Institute of Singapore Syn-Lethality: An Integrative Knowledge Base of Synthetic Lethality towards Discovery of Selective Anticancer Therapies Xue-juan Li, Shital K. Mishra, Min Wu, Fan Zhang, Jie Zheng