Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
6 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Liquid-Metal-Printed Ultrathin Oxides for Atomically Smooth 2D Material Heterostructures Yiyu Zhang, Dasari Venkatakrishnarao, Michel Bosman, Wei Fu, Sarthak Das, Fabio Bussolotti, Rainer Lee, Siew Lang Teo, Ding Huang, Ivan Verzhbitskiy, Zhuojun Jiang, Zhuoling Jiang, Jianwei Chai, Shi Wun Tong, Zi-En Ooi, Calvin Pei Yu Wong, Yee Sin Ang, Kuan Eng Johnson Goh, Chit Siong Lau ACS Nano
20 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoscale mapping of optically inaccessible bound-states-in-the-continuum Zhaogang Dong, Zackaria Mahfoud, Ramón Paniagua-Domínguez, Hongtao Wang, Antonio I. Fernández-Domínguez, Sergey Gorelik, Son Tung Ha, Febiana Tjiptoharsono, Arseniy I. Kuznetsov, Michel Bosman, Joel K. W. Yang Light: Science & Applications
27 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrostatically Tunable Near‐Infrared Plasmonic Resonances in Solution‐Processed Atomically Thin NbSe2 Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Le Yang, Yan Jun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Jiong Lu, Jinghua Teng Advanced Materials
7 May 2021 SERC Institute of High Performance Computing Particle Simulation of Plasmons Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Do Thi Bich Hue, Xiao Xiong, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu Nanophotonics
1 Dec 2020 SERC Institute of High Performance Computing Particle simulation of plasmons Thi Bich Hue Do, Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Xiao Xiong, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu 47th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS2020)
17 Jun 2020 SERC Institute of High Performance Computing Particle simulation of plasmons Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Hue Thi Bich Do, Xiao Xiong, Zackaria Mahfoud, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu Nanophotonics
12 Nov 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interlayer interactions in 2D WS2/MoS2 heterostructures monolithically grown by in situ physical vapor deposition Weifeng Yang, Hiroyo Kawai, Michel Bosman, Baoshan Tang, Jianwei Chai, Wei Le Tay, Jing Yang, Hwee Leng Seng, Huili Zhu, Hao Gong, Hongfei Liu, Kuan Eng Johnson Goh, Shijie Wang, DongZhi Chi Nanoscale
13 Mar 2012 SERC Institute of Materials Research and Engineering Synthesis of Silver Nanoparticles with Monovalently Functionalized Self-Assembled Monolayers Paul Free, David Paramelle, Michel Bosman, Jonathan Hobley, David G. Fernig Australian Journal of Chemistry