Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
26 Aug 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Gate‐Defined Quantum Confinement in CVD 2D WS 2 (Pending publish) Chit Siong Lau, Jing Yee Chee, Liemao Cao, Zi‐En Ooi, Shi Wun Tong, Michel Bosman, Fabio Bussolotti, Tianqi Deng, Gang Wu, Shuo‐Wang Yang, Tong Wang, Siew Lang Teo, Calvin Pei Yu Wong, Jian Wei Chai, Li Chen, Zhong Ming Zhang, Kah‐Wee Ang, Yee Sin Ang, Kuan Eng Johnson Goh Advanced Materials
27 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrostatically Tunable Near‐Infrared Plasmonic Resonances in Solution‐Processed Atomically Thin NbSe2 (Pending publish) Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Yanjun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Le Yang, Jiong Lu, Jinghua Teng Advanced Materials
7 May 2021 SERC Institute of High Performance Computing Particle Simulation of Plasmons Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Do Thi Bich Hue, Xiao Xiong, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu Nanophotonics
1 Dec 2020 SERC Institute of High Performance Computing Particle simulation of plasmons Thi Bich Hue Do, Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Xiao Xiong, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu 47th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS2020)
22 Jun 2020 SERC Institute of High Performance Computing Plasmon-Enhanced Resonant Photoemission Using Atomically Thick Dielectric Coatings (Pending publish) Xiao Xiong, Yang Zhou, Yi Luo, Xiang Li, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Peng Zhang, Lin Wu ACS Nano
17 Jun 2020 SERC Institute of High Performance Computing Particle simulation of plasmons (Pending publish) Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Hue Thi Bich Do, Xiao Xiong, Zackaria Mahfoud, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu Nanophotonics
12 Nov 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interlayer interactions in 2D WS2/MoS2 heterostructures monolithically grown by in situ physical vapor deposition Weifeng Yang, Hiroyo Kawai, Michel Bosman, Baoshan Tang, Jianwei Chai, Wei Le Tay, Jing Yang, Hwee Leng Seng, Huili Zhu, Hao Gong, Hongfei Liu, Kuan Eng Johnson Goh, Shijie Wang, DongZhi Chi Nanoscale
13 Mar 2012 SERC Institute of Materials Research and Engineering Synthesis of Silver Nanoparticles with Monovalently Functionalized Self-Assembled Monolayers Paul Free, David Paramelle, Michel Bosman, Jonathan Hobley, David G. Fernig Australian Journal of Chemistry