Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrostatically Tunable Near‐Infrared Plasmonic Resonances in Solution‐Processed Atomically Thin NbSe2 (Pending publish) Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Yanjun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Le Yang, Jiong Lu, Jinghua Teng Advanced Materials
15 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exciton-Enabled Meta-Optics in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides (Pending publish) Zeng Wang, Guanghui Yuan, Ming Yang, Jianwei Chai, Qing Yang Steve Wu, Tao Wang, Matej Sebek, Dan Wang, Lei Wang, Shijie Wang, DongZhi Chi, Giorgio Adamo, Cesare Soci, Handong Sun, Kun Huang, Jinghua Teng Nano Letters
3 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hybrid Plasmonics and Two-Dimensional Materials: Theory and Applications (Pending publish) Matej Sebek, Ahmed Elbana, Arash Nemati, Jisheng Pan, Ze Xiang Shen, Minghui Hong, Xiaodi Su, Nguyen Thi Kim Thanh, Jinghua Teng Journal of Molecular and Engineering Materials