Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Jun 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Strategies for lignin depolymerization and reconstruction towards functional polymers Lu Jiang, Chen-Gang Wang, Pei Lin Chee, Chenyang Qu, Alejandro Zikin Fok, Fu Hsien Yong, Zhi Lin Ong, Dan Kai Sustainable Energy & Fuels
2 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering luminescent pectin-based hydrogel for highly efficient multiple sensing Karen Yuanting Tang, Lu Jiang, Jayven Chee Chuan Yeo, Cally Owh, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li International Journal of Biological Macromolecules
1 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Lignin-Incorporated Nanogel Serving As an Antioxidant Biomaterial for Wound Healing Jia Xu, Jia Jia Xu, Qianyu Lin, Lu Jiang, Duoteng Zhang, Zibiao Li, Bo Ma, Chengwu Zhang, Lin Li, Dan Kai, Hai-Dong Yu, Xian Jun Loh ACS Applied Bio Materials
18 Oct 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Self-Healable, Fast Responsive Poly(ω-Pentadecalactone) Thermogelling System for Effective Liver Cancer Therapy Huihui Shi, Hong Chi, Zheng Luo, Lu Jiang, Xian Jun Loh, Chaobin He, Zibiao Li Frontiers in Chemistry
29 Mar 2019 BMRC Bioinformatics Institute Structure mapping of dengue and Zika viruses reveals functional long-range interactions Roland G. Huber, Xin Ni Lim, Wy Ching Ng, Adelene Y. L. Sim, Hui Xian Poh, Yang Shen, Su Ying Lim, Karin B. Sundstrom, Xuyang Sun, Jong Ghut Aw, Horng Khit Too, Peng Hee Boey, Andreas Wilm, Tanu Chawla, Milly M. Choy, Lu Jiang, Paola Florez De Sessions, Xian Jun Loh, Sylvie Alonso, Martin Hibberd, Niranjan Nagarajan, Eng Eong Ooi, Peter J. Bond, October M. Sessions, Wan Yue Nature Communications
5 Feb 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strong and biocompatible lignin /poly (3-hydroxybutyrate) composite nanofibers Hui Moon Chong, Li Ping Chow, Lu Jiang, Qianyu Lin, Kangyi Zhang, Huijie Zhang, Zheng Zhang, Xian Jun Loh, Dan Kai Composites Science and Technology