Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 Aug 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Ros-responsive nanocomposite scaffolds for sustained releasing puerarin to achieve chondroprotection in OA rats Depeng Fang, Zainen Qin, Li Zheng, Pek Yin Michelle Yew, Xianfang Jiang, Dan Kai, Fangming Song, Jinmin Zhao Materials & Design
15 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering PVA/pectin composite hydrogels inducing osteogenesis for bone regeneration Ziwei Hu, Jianwen Cheng, Sheng Xu, Xiaojing Cheng, Jinmin Zhao, Zhi Wei Kenny Low, Pei Lin Chee, Zhenhui Lu, Li Zheng, Dan Kai Materials Today Bio
16 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering PLA-lignin nanofibers as antioxidant biomaterials for cartilage regeneration and osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Xingchen Yang, Pek Yin Michelle Yew, Sigit Sugiarto, Qiang Zhu, Jinmin Zhao, Xian Jun Loh, Li Zheng, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Joint Versus Independent Multiview Hashing for Cross-View Retrieval Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Dezhong Peng IEEE Transactions on Cybernetics
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Deep Multimodal Transfer Learning for Cross-Modal Retrieval Liangli Zhen, Peng Hu, Xi Peng, Rick Siow Mong Goh, Joey Tianyi Zhou IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
23 Feb 2021 SERC Institute of High Performance Computing Natural Language Video Localization: A Revisit in Span-based Question Answering Framework Hao Zhang, Aixin Sun, Wei Jing, Liangli Zhen, Joey Tianyi Zhou, Rick Siow Mong Goh IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
6 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research DRSL: Deep Relational Similarity Learning for Cross-modal Retrieval Xu Wang, Peng Hu, Liangli Zhen, Dezhong Peng Information Sciences
5 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research Cross-modal discriminant adversarial network Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Wei Wang, Dezhong Peng Pattern Recognition
29 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering pH-responsive and hyaluronic acid-functionalized metal–organic frameworks for therapy of osteoarthritis Feng Xiong, Zainen Qin, Haimin Chen, Qiumei Lan, Zetao Wang, Nihan Lan, Yuan Yang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
1 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Single Image Brightening via Multi-Scale Exposure Fusion with Hybrid Learning Zheng Chaobing, Li Zhengguo, Yang Yi, Wu Shiqian IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology