Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
23 Feb 2024 Others Bioprocessing Technology Institute Durable cross-protective neutralizing antibody responses elicited by lipid nanoparticle-formulated SARS-CoV-2 mRNA vaccines Ki Hyun Bae, Bhuvaneshwari Shunmuganathan, Li Zhang, Andrew Lim, Rashi Gupta, Yanming Wang, Boon Lin Chua, Yang Wang, Yue Gu, Xinlei Qian, Isabelle Siang Ling Tan, Kiren Purushotorman, Paul A. MacAry, Kevin P. White, Yi Yan Yang npj Vaccines
30 Aug 2021 Others Institute for Infocomm Research Multi-Level Transfer Learning from Near-Field to Far-Field Speaker Verification Li Zhang, Qing Wang, Kong Aik Lee, Lei Xie, Haizhou Li Interspeech 2021
9 Mar 2020 BMRC Skin Research Institute of Singapore Clinical and economic burden of wound care in the tropics: a 5-year institutional population health review Zhiwen J. Lo, Xuxin Lim, Diane Eng, Josip Car, Qiantai Hong, Enming Yong, Li Zhang, Sadhana Chandrasekar, Glenn W. L. Tan, Yam M. Chan, Seow C. Sim, Chien W. Oei, Xiaojin Zhang, Ayliana Dharmawan, Yi Z. Ng, Keith Harding, Zee Upton, Chun W. Yap, Bee H. Heng International Wound Journal
11 Apr 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Spatially Restricted Stromal Wnt Signaling Restrains Prostate Epithelial Progenitor Growth through Direct and Indirect Mechanisms Xing Wei, Li Zhang, Zhicheng Zhou, Oh-Joon Kwon, Yiqun Zhang, Hoang Nguyen, Ruth Dumpit, Lawrence True, Peter Nelson, Baijun Dong, Wei Xue, Walter Birchmeier, Makoto M. Taketo, Feng Xu, Chad J. Creighton, Michael M. Ittmann, Li Xin Cell Stem Cell
28 Oct 2018 Others Institute for Infocomm Research Assisting Vulnerability Detection by Prioritizing Crashes with Incremental Learning Li Zhang, Vrizlynn L. L. Thing TENCON 2018 - 2018 IEEE Region 10 Conference
28 Oct 2018 Others Institute for Infocomm Research Progressive Control Flow Obfuscation for Android Applications Li Zhang, Huasong Meng, Vrizlynn L. L. Thing TENCON 2018 - 2018 IEEE Region 10 Conference
5 Jun 2018 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Recent progress in hierarchically structured O2-cathodes for Li-O2 batteries Jingchang Gao, Xiaoyi Cai, Jin Wang, Mingzhen Hou, Linfei Lai, Lili Zhang Chemical Engineering Journal
8 Mar 2018 Others Institute for Infocomm Research A survey of Android exploits in the wild Huasong Meng, L. L. Vrizlynn Thing, Yao Cheng, Zhongmin Dai, Li Zhang Computers & Security
15 Nov 2017 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Advanced energy storage devices : basic principles, analytical methods, and rational materials design Hao Jiang, Chunzhong Li, Jilei Liu, Jin Wang, Chaohe Xu, Lili Zhang, Jianyi Lin, Ze Xiang Shen Advanced Science
8 Nov 2017 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Selective conversion of lactic acid to acrylic acid over alkali and alkaline-earth metal co-modified NaY zeolites Lili Zhang, De Sheng Theng, Yonghua Du, Shibo Xi, Lin Huang, Feng Gao, Chuan Wang, Luwei Chen, Armando Borgna Catalysis Science & Technology