Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
14 Feb 2020 BMRC Bioinformatics Institute Structure of formylpeptide receptor 2-Gi complex reveals insights into ligand recognition and signaling Youwen Zhuang, Heng Liu, X Edward Zhou, Ravi Kumar Verma, Parker W. de Waal, Wonjo Jang, Ting-Hai Xu, Lei Wang, Xing Meng, Gongpu Zhao, Yanyong Kang, Karsten Melcher, Hao Fan, Nevin A. Lambert, H. Eric Xu, Cheng Zhang
20 Dec 2018 SERC Institute for Infocomm Research Reciprocal Collision Avoidance for Nonholonomic Mobile Robots Lei Wang, Zhengguo Li, Changyun Wen, Renjie He, Fanghong Guo
13 Sep 2018 BMRC Bioinformatics Institute Structures of the human PGD2 receptor CRTH2 reveal novel mechanisms for ligand recognition Lei Wang, Dandan Yao, R. N. V. Krshna Deepak, Heng Liu, Qingpin Xiao, Hao Fan, Weimin Gong, Zhiyi Wei, Cheng Zhang
8 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Cloud-based Automatic Speech Recognition Systems for Southeast Asian Languages Lei Wang, Rong Tong, Cheung Chi Leung, Sunil Sivadas, Chongjia Ni, Bin Ma
5 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Transfer learning for Children's speech recognition Rong Tong, Lei Wang, Bin Ma
5 Mar 2017 SERC Institute for Infocomm Research Efficient Methods to Train Multilingual Bottleneck Feature Extractors for Low Resource Keyword Search Chongjia Ni, Cheung-Chi Leung, Lei Wang, Nancy F. Chen, Bin Ma
8 Sep 2016 SERC Institute for Infocomm Research Toward High-Performance Language-Independent Query-by-Example Spoken Term Detection for MediaEval 2015: Post-Evaluation Analysis Cheung-Chi Leung, Lei Wang, Haihua Xu, Jingyong Hou, Tung Pham Van, Hang Lv, Lei Xie, Xiong Xiao, Chongjia Ni, Bin Ma, Eng Siong Chng, Haizhou Li
8 Sep 2016 SERC Institute for Infocomm Research Rapid Update of Multilingual Deep Neural Network for Low-Resource Keyword Search Chongjia Ni, Lei Wang, Cheung Chi Leung, Feng Rao, Li Lu, Bin Ma, Haizhou Li
5 Oct 2015 SERC Institute for Infocomm Research A Robust WiFi Fingerprinting-Based Vehicle Positioning System For Heterogeneous Devices Haiheng Ng, Cheewei Ang, Wenjie Xu, Rasheed Umer, Lei Wang
19 Apr 2015 SERC Institute for Infocomm Research Unsupervised data selection and word-morph mixed language model for tamil low-resource keyword search Chongjia Ni, Cheung Chi Leung, Lei Wang, Nancy F. Chen, Bin Ma