Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Protein-Templated Metal Nanoclusters: Molecular-like Hybrids for Biosensing, Diagnostics and Pharmaceutics Sherwin Chong Li Tan, Zhijian He, Guan Wang, Yong Yu, Le Yang Molecules
16 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fluorescence switching of natural fibers with in-situ formation of gold nanoclusters Yong Yu, Ying Chuan Tan, Gorelik Sergey, Yihao Leow, Hui Ru Tan, Chi-Lik Ken Lee, Qiang Zhu, Enyi Ye, Le Yang, Dan Kai Industrial Crops and Products
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
6 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A tough, biodegradable and water-resistant plastic alternative from coconut husk Yihao Leow, Veronica Sequerah, Ying Chuan Tan, Yong Yu, Eric Charles Peterson, Changyun Jiang, Zheng Zhang, Le Yang, Xian Jun Loh, Dan Kai Composites Part B: Engineering
25 Oct 2021 Others Institute for Infocomm Research Deep Learning Approach for Long- Term Prediction of Electric Vehicle (EV) Charging Station Availability Ruikang Luo, Yicheng Zhang, Yao Zhou, Hailin Chen, Le Yang, Jianfei Yang, Rong Su 2021 IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC)
27 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrostatically Tunable Near‐Infrared Plasmonic Resonances in Solution‐Processed Atomically Thin NbSe2 Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Le Yang, Yan Jun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Jiong Lu, Jinghua Teng Advanced Materials
22 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Floating solid-state thin films with dynamic structural colour Zhiyuan Yan, Zheng Zhang, Weikang Wu, Xinglong Ji, Shang Sun, Yu Jiang, Chun Chia Tan, Le Yang, Chong Tow Chong, Cheng-Wei Qiu, Rong Zhao Nature Nanotechnology
1 Aug 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Efficiency Dual-Dopant Polymer Light-Emitting Diodes with Ultrafast Inter-fluorophore Energy Transfer Le Yang, Vincent Kim, Yaxiao Lian, Baodan Zhao, Dawei Di Joule
26 Apr 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Dendritic Carbene Metal Carbazole Complexes as Photoemitters for Fully Solution-Processed OLEDs Alexander S. Romanov, Le Yang, Saul T. E. Jones, Dawei Di, Olivia J. Morley, Bluebell H. Drummond, Antti P. M. Reponen, Mikko Linnolahti, Dan Credgington, Manfred Bochmann Chemistry of Materials
13 Mar 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Perovskite/Colloidal Quantum Dot Tandem Solar Cells: Theoretical Modeling and Monolithic Structure Arfa Karani, Le Yang, Sai Bai, Moritz H. Futscher, Henry J. Snaith, Bruno Ehrler, Neil C. Greenham, Dawei Di ACS Energy Letters