Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
6 Jun 2024 SERC Institute of Materials Research & Engineering Nanoironing van der Waals Heterostructures toward Electrically Controlled Quantum Dots Teymour Talha-Dean, Yaoju Tarn, Subhrajit Mukherjee, John Wellington John, Ding Huang, Ivan A. Verzhbitskiy, Dasari Venkatakrishnarao, Sarthak Das, Rainer Lee, Abhishek Mishra, Shuhua Wang, Yee Sin Ang, Kuan Eng Johnson Goh, Chit Siong Lau ACS Applied Materials & Interfaces
19 Apr 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hybrid Quantum Systems with Artificial Atoms in Solid State Cleaven Chia, Ding Huang, Victor Leong, Jian Feng Kong, Kuan Eng Johnson Goh Advanced Quantum Technologies
18 Mar 2024 SERC Institute of Microelectronics Indium-based Flip-chip Interconnect for Cryogenic Packaging (Pending publish) Norhanani Binte Jaafar, Li Hongyu, Chong Ser Choong, Ng Yong Chyn, Ding Huang, Chit Siong Lau, Kuan Eng Johnson Goh, King-Jien Chui 2023 IEEE 25th Electronics Packaging Technology Conference (EPTC)
25 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
30 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Toward Edge Engineering of Two-Dimensional Layered Transition-Metal Dichalcogenides by Chemical Vapor Deposition Wei Fu, Mark John, Thathsara D. Maddumapatabandi, Fabio Bussolotti, Yong Sean Yau, Ming Lin, Kuan Eng Johnson Goh ACS Nano
31 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Dielectrics for Two-Dimensional Transition-Metal Dichalcogenide Applications Chit Siong Lau, Sarthak Das, Ivan A. Verzhbitskiy, Ding Huang, Yiyu Zhang, Teymour Talha-Dean, Wei Fu, Dasari Venkatakrishnarao, Kuan Eng Johnson Goh ACS Nano
6 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Liquid-Metal-Printed Ultrathin Oxides for Atomically Smooth 2D Material Heterostructures Yiyu Zhang, Dasari Venkatakrishnarao, Michel Bosman, Wei Fu, Sarthak Das, Fabio Bussolotti, Rainer Lee, Siew Lang Teo, Ding Huang, Ivan Verzhbitskiy, Zhuojun Jiang, Zhuoling Jiang, Jianwei Chai, Shi Wun Tong, Zi-En Ooi, Calvin Pei Yu Wong, Yee Sin Ang, Kuan Eng Johnson Goh, Chit Siong Lau ACS Nano
8 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interlayer hybridization in a van der Waals quantum spin-Hall insulator/superconductor heterostructure Fabio Bussolotti, Hiroyo Kawai, Ivan Verzhbitskiy, Wei Tao, Duc-Quan Ho, Anirban Das, Junxiang Jia, Shantanu Mukherjee, Bent Weber, Kuan Eng Johnson Goh AIP Advances
6 Jun 2022 SERC Institute of High Performance Computing  Beyond single-atom catalysts: Exploration of Cu dimer and trimer for CO2 reduction to methane Jing Yang, Ximeng Liu, Hao Yuan, Jianguo Sun, Lidao Li, Kuan Eng Johnson Goh, Zhi Gen Yu, Junmin Xue, John Wang, Yong-Wei Zhang Applied Catalysis A: General
4 Oct 2021 SERC Institute of Microelectronics 3D Cryogenic Interposer for Quantum Computing Application Hongyu Li, Chit Siong Aaron Lau, Norhanani Jaafar, Rainer Cheow Siong Lee, Calvin Pei Yu Wong, Kuan Eng Johnson Goh, King-Jien Chui 2022 IEEE 72nd Electronic Components and Technology Conference