Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
9 May 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Balancing Degradability and Mechanical Strength in Keto Modified Polyethylene through Hydrogen Bonds (Pending publish) Ke Li, Xi Chen, Yuqing Pan, Benzhi Min, Enyi Ye, Shuzhou Li, Zibiao Li, Xian Jun Loh ACS Materials Letters
6 May 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Ultrafast Self‐Healing Elastomer with Closed‐Loop Recyclability (Pending publish) Justin Jian Qiang Mah, Ke Li, Hongzhi Feng, Nayli Erdeanna Binte Surat'man, Bofan Li, Xiaohui Yu, Mingsheng Zhang, Sheng Wang, Zibiao Li Chemistry – An Asian Journal
1 Apr 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Recyclable, Malleable, and Strong Thermosets Enabled by Knoevenagel Adducts (Pending publish) Sheng Wang, Hongzhi Feng, Jason Y. C. Lim, Ke Li, Bofan Li, Justin J. Q. Mah, Zhenxiang Xing, Jin Zhu, Xian Jun Loh, Zibiao Li Journal of the American Chemical Society
21 Jan 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Recyclable high-performance triboelectric nanogenerator enabled by dynamic covalently crosslinked polymers (Pending publish) Jie Zheng, Shiwei Xu, Meng Chen, Ke Li, Ziyu Wang, Hongzhi Feng, Sheng Wang, Hua Yu, Zibiao Li Nano Energy
4 Jan 2024 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Self-Healing and Adhesive Supersoft Materials Derived from Dynamically Cross-Linked Bottlebrush Polymers for Flexible Sensors (Pending publish) Erqiang Du, Mengke Li, Binbin Xu, Yingxin Zhang, Zibiao Li, Xiaohui Yu, Xiaoshan Fan Macromolecules
19 Dec 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Imine-vitrimer elastomer enabled triboelectric nanogenerators with remarkable electrical output and circular life cycles (Pending publish) Hongzhi Feng, Nannan Wang, Ke Li, Xiwei Xu, Binbo Wang, Yi Su, Bofan Li, Zibiao Li, Sheng Wang, Haiming Chen, Jin Zhu Chemical Engineering Journal
8 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Next‐Generation Vitrimers Design through Theoretical Understanding and Computational Simulations Ke Li, Nam Van Tran, Yuqing Pan, Sheng Wang, Zhicheng Jin, Guoliang Chen, Shuzhou Li, Jianwei Zheng, Xian Jun Loh, Zibiao Li Advanced Science
9 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Structure-Based Multilevel Descriptors for High-throughput Screening of Elastomers Siyan Deng, Chao Chen, Ke Li, Xi Chen, Kelin Xia, Shuzhou Li The Journal of Physical Chemistry B
3 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multiscale study of enhancing the fracture properties of interfacial transition zone: Insights from molecular dynamics and finite element simulations Benzhi Min, Xi Chen, Ke Li, Zhenqing Wang Construction and Building Materials
13 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Unveiling the critical role of rheology modifiers in additive manufacturing of geopolymers and their mechanical properties Siqi Ma, Shuai Fu, Tingting Yang, Ke Li, Guoliang Chen, Qiuzuo Dong, Peigang He, Zhenlin Sun, Xiaoming Duan, Dechang Jia, Paolo Colombo, Yu Zhou Additive Manufacturing