Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 Jul 2023 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation The Role of Gut Microbiota in Anxiety, Depression, and Other Mental Disorders as Well as the Protective Effects of Dietary Components Ruo-Gu Xiong, Jiahui Li, Jin Cheng, Dan-Dan Zhou, Si-Xia Wu, Si-Yu Huang, Adila Saimaiti, Zhi-Jun Yang, Ren-You Gan, Hua-Bin Li Nutrients
9 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Biomimetic optimized concept with Murray networks for accelerated solar-driven water evaporation Ruofei Zhu, Ke Li, Dan Wang, Jipeng Fei, Jun Yan Tan, Shuzhou Li, Jichao Zhang, Hong Li, Shaohai Fu Chemical Engineering Journal
22 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research Wearable Alignment-Free Microfiber-Based Sensor Chip for Precise Vital Signs Monitoring and Cardiovascular Assessment Liangye Li, Yunfei Liu, Changying Song, Shunfeng Sheng, Liuyang Yang, Zhijun Yan, Dora Juan Juan Hu, Qizhen Sun Advanced Fiber Materials
7 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultralow‐Threshold and High‐Quality Whispering‐Gallery‐Mode Lasing from Colloidal Core/Hybrid‐Shell Quantum Wells Rui Duan, Zitong Zhang, Lian Xiao, Xiaoxu Zhao, Yi Tian Thung, Lu ding, Zheng Liu, Jun Yang, Van Duong Ta, Handong Sun Advanced Materials
26 Apr 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The STAT3 Target Mettl8 Regulates Mouse ESC Differentiation via Inhibiting the JNK Pathway Hao Gu, Dang Vinh Do, Xinyu Liu, Luang Xu, Yixun Su, Jie Min Nah, Yuqian Wong, Ying Li Na Sheng, Gebreselassie Addisu Tilaye, Henry Yang, Huili Guo, Jun Yan, Xin-Yuan Fu Stem Cell Reports
2 Jun 2014 SERC Data Storage Institute CBM: A Cooperative Buffer Management for SSD Qingsong Wei, Cheng Chen, Jun Yang 30th International Conference on Massive Storage Systems and Technology (MSST 2014)