Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reply to: Mobility overestimation in molybdenum disulfide transistors due to invasive voltage probes (Pending publish) Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
25 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum (Pending publish) Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
24 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering and Controlling Perovskite Emissions via Optical Quasi‐Bound‐States‐in‐the‐Continuum (Pending publish) Evelin Csányi, Yan Liu, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Henry Yit Loong Lee, Febiana Tjiptoharsono, Zackaria Mahfoud, Sergey Gorelik, Xiaofei Zhao, Li Jun Lim, Di Zhu, Jing Wu, Kuan Eng Johnson Goh, Weibo Gao, Zhi‐Kuang Tan, Graham Leggett, Cheng‐Wei Qiu, Zhaogang Dong Advanced Functional Materials
18 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Towards Optimal Design of Dielectric Elastomer Actuators Using a Graph Neural Network Encoder Yangfan Li, Jun Liu, Wenyu Liang, Zhuangjian Liu IEEE Robotics and Automation Letters
30 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research TESANet: Self-attention network for olfactory EEG classification Chengxuan Tong, Yi Ding, Kevin Lim Jun Liang, Zhuo Zhang, Haihong Zhang, Cuntai Guan 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)
23 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research A framework for tool cognition in robots without prior tool learning or observation Keng Peng Tee, Samuel Cheong, Jun LI, Gowrishankar Ganesh Nature Machine Intelligence
9 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Improving carrier mobility in two-dimensional semiconductors with rippled materials Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
28 Apr 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering In-situ real-time imaging of subsurface damage evolution in carbon fiber composites with shearography Lei Zhang, Yi Fan Chen, Huajun Liu, Benjamin Russell, Zi Wen Tham, Lin Ke, Uvarajan M. Velayutham Composites Communications
11 Feb 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Complementing Tissue Testing With Plasma Mutation Profiling Improves Therapeutic Decision-Making for Patients With Lung Cancer Yukti Choudhury, Min-Han Tan, Jun Li Shi, Augustine Tee, Kao Chin Ngeow, Jonathan Poh, Ruth Rosalyn Goh, Jamie Mong Frontiers in Medicine
2 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Partial-Map-Based Monte Carlo Localization in Architectural Floor Plans Chee leong Chan, Jun LI, Jian Le Chan, Zhengguo Li, Kong Wah Wan Social Robotics