Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
8 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Harmonizing Base and Novel Classes: A Class-Contrastive Approach for Generalized Few-Shot Segmentation Weide Liu, Zhonghua Wu, Yang Zhao, Yuming Fang, Chuan-Sheng Foo, Jun Cheng, Guosheng Lin International Journal of Computer Vision
4 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research ELFNet: Evidential Local-global Fusion for Stereo Matching Jieming Lou, Weide Liu, Zhuo Chen, Fayao Liu, Jun Cheng International Conference on Computer Vision
22 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Perceptual Quality Assessment of Enhanced Colonoscopy Images: A Benchmark Dataset and an Objective Method Guanghui Yue, Di Cheng, Tianwei Zhou, Jingwen Hou, Weide Liu, Long Xu, Tianfu Wang, Jun Cheng IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
20 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research CPP-Net: Context-Aware Polygon Proposal Network for Nucleus Segmentation Shengcong Chen, Changxing Ding, Minfeng Liu, Jun Cheng, Dacheng Tao IEEE Transactions on Image Processing
15 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research CT2CXR: CT-based CXR Synthesis for Covid-19 Pneumonia Classification Peter Ho Hin Yuen, Xiaohong Wang, Zhiping Lin, Nikki Ka Wai Chow, Jun Cheng, Cher Heng Tan, Weimin Huang Machine Learning in Medical Imaging
24 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research MOS:A Low Latency and Lightweight Framework for Face Detection, Landmark Localization, and Head Pose Estimation Jun Cheng, Yepeng Liu, Zaiwang Gu, Shenghua Gao, Dong Wang, Yusheng Zeng British Machine Vision Conference (BMVC) 2021
13 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research Memorizing Structure-Texture Correspondence for Image Anomaly Detection Kang Zhou, Jing Li, Yuting Xiao, Jianlong Yang, Jun Cheng, Wen Liu, Weixin Luo, Jiang Liu, Shenghua Gao IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
20 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Automatic Glaucoma Detection from Stereo Fundus Images EE PING ONG, Jun Cheng, Damon W.K. Wong, Elton L.T. Tay, Hwei Yee Teo, Rosalyn Grace Loo, Leonard W.L. Yip Annual International Conferences of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
17 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Automated Intelligent Systems for the Analysis of Optical Coherence Tomography Images in Eye and Skin Applications Damon Wing Kee Wong, Ai Ping Yow, Jun Cheng, Huazhu Fu, Ruchir Srivastava, Beng Hai Lee, EE PING ONG, Jiang Liu 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
6 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Three-dimensional graph-based skin layer segmentation in optical coherence tomography images for roughness estimation Ruchir Srivastava, Ai Ping Yow, Jun Cheng, Damon W. K. Wong, Hong Liang Tey Biomedical Optics Express