Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
16 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering 3D Bioprinted Xanthan Hydrogels with Dual Antioxidant and Chondrogenic Functions for Post-traumatic Cartilage Regeneration Yuting Chen, Yiguan Le, Junxu Yang, Yifeng Yang, Xianjing Feng, Jinhong Cai, Yifeng Shang, Sigit Sugiarto, Qingjun Wei, Dan Kai, Li Zheng, Jinmin Zhao ACS Biomaterials Science & Engineering
2 Aug 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Ros-responsive nanocomposite scaffolds for sustained releasing puerarin to achieve chondroprotection in OA rats Depeng Fang, Zainen Qin, Li Zheng, Pek Yin Michelle Yew, Xianfang Jiang, Dan Kai, Fangming Song, Jinmin Zhao Materials & Design
15 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering PVA/pectin composite hydrogels inducing osteogenesis for bone regeneration Ziwei Hu, Jianwen Cheng, Sheng Xu, Xiaojing Cheng, Jinmin Zhao, Zhi Wei Kenny Low, Pei Lin Chee, Zhenhui Lu, Li Zheng, Dan Kai Materials Today Bio
16 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering PLA-lignin nanofibers as antioxidant biomaterials for cartilage regeneration and osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Xingchen Yang, Pek Yin Michelle Yew, Sigit Sugiarto, Qiang Zhu, Jinmin Zhao, Xian Jun Loh, Li Zheng, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
29 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering pH-responsive and hyaluronic acid-functionalized metal–organic frameworks for therapy of osteoarthritis Feng Xiong, Zainen Qin, Haimin Chen, Qiumei Lan, Zetao Wang, Nihan Lan, Yuan Yang, Li Zheng, Jinmin Zhao, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
4 Nov 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Implantable and degradable antioxidant poly(ε-caprolactone)-lignin nanofiber membrane for effective osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Jinmin Zhao, Bo Li, Peian Cai, Xian Jun Loh, Chuanhui Xu, Peng Chen, Dan Kai, Li Zheng Biomaterials