Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Mar 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Aperiodic Bragg Reflectors for Tunable High-Purity Structural Color Based on Phase Change Material Sambhu Jana, Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Omar A. M. Abdelraouf, Ronghui Lin, Hong Liu, Jinghua Teng, Ranjan Singh Nano Letters
8 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Van der Waals enabled formation and integration of ultrathin high-κ dielectrics on 2D semiconductors Matej Sebek, Zeng Wang, Norton Glen West, Ming Yang, Darren Chi Jin Neo, Xiaodi Su, Shijie Wang, Jisheng Pan, Nguyen Thi Kim Thanh, Jinghua Teng npj 2D Materials and Applications
17 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Phase change material-based tunable Fano resonant optical coatings and their applications Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Sambhu Jana, Mohamed ElKabbash, Ranjan Singh, Jinghua Teng Nanophotonics
14 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Schrödinger's Red Beyond 65,000 Pixel‐Per‐Inch by Multipolar Interaction in Freeform Meta‐Atom through Efficient Neural Optimizer Ronghui Lin, Vytautas Valuckas, Thi Thu Ha Do, Arash Nemati, Arseniy I. Kuznetsov, Jinghua Teng, Son Tung Ha Advanced Science
4 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable Tamm plasmon cavity as a scalable biosensing platform for surface enhanced resonance Raman spectroscopy Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Jayakumar Perumal, U. S. Dinish, Patinharekandy Prabhathan, Yuanda Liu, Ranjan Singh, Malini Olivo, Jinghua Teng Nature Communications
22 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Roadmap for phase change materials in photonics and beyond Patinharekandy Prabhathan, Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Jinghua Teng, Joo Hwan Ko, Young Jin Yoo, Hyeon-Ho Jeong, Yubin Lee, Shoujun Zhang, Tun Cao, Cosmin-Constantin Popescu, Brian Mills, Tian Gu, Zhuoran Fang, Rui Chen, Hao Tong, Yi Wang, Qiang He, Yitao Lu, Zhiyuan Liu, Han Yu, Avik Mandal, Yihao Cui, Abbas Sheikh Ansari, Viraj Bhingardive, Myungkoo Kang, Choon Kong Lai, Moritz Merklein, Maximilian J. Müller, Young Min Song, Zhen Tian, Juejun Hu, Maria Losurdo, Arka Majumdar, Xiangshui Miao, Xiao Chen, Behrad Gholipour, Kathleen A. Richardson, Benjamin J. Eggleton, Matthias Wuttig, Ranjan Singh iScience
18 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multi‐Controllability of Ambipolar Photoconductivity in Transition Metal Dichalcogenides Van der Waals Heterostructures Ahmed Elbanna, Zeng Wang, Yuanda Liu, Qing Yang Steve Wu, Xinan Liang, Hongfei Liu, Zi En Ooi, Mengting Jiang, Jie Deng, Handong Sun, Jisheng Pan, Ze Xiang Shen, Jinghua Teng Advanced Materials Technologies
18 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrically Tunable Steganographic Nano-Optical Coatings Patinharekandy Prabhathan, Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Jinghua Teng, Ranjan Singh Nano Letters
11 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Greatly Enhanced Resonant Exciton‐trion Conversion in Electrically Modulated Atomically Thin WS2 at Room Temperature Zeng Wang, Matej Sebek, Xinan Liang, Ahmed Elbanna, Arash Nemati, Nan Zhang, Choon Hwa Ken Goh, Mengting Jiang, Jisheng Pan, Zexiang Shen, Xiaodi Su, Nguyen Thi Kim Thanh, Handong Sun, Jinghua Teng Advanced Materials
23 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanocavity-induced trion emission from atomically thin WSe2 Zhuo Wang, Yuanda Liu, Dao Chen, Zixuan Wang, Mohamed Asbahi, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Jie Deng, Jinghua Teng, Andrew T. S. Wee, Wenjing Zhang, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong Scientific Reports