Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
29 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Celebrating 25 Years of IMRE: Research Highlights on Nanomaterials and Nanotechnologies Xiaodi Su, Zhaogang Dong, Jing Wu, DongZhi Chi, Xian Jun Loh ACS Nano
9 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Improving carrier mobility in two-dimensional semiconductors with rippled materials Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
2 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modulation of Spin Dynamics in 2D Transition‐Metal Dichalcogenide via Strain‐Driven Symmetry Breaking Tao Liu, Du Xiang, Hong Kuan Ng, Zichao Han, Kedar Hippalgaonkar, Ady Suwardi, Jens Martin, Slaven Garaj, Jing Wu Advanced Science
2 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering MoS2/Polymer Heterostructures Enabling Stable Resistive Switching and Multistate Randomness Jianwei Chai, Shiwun Tong, Changjian Li, Carlos Manzano, Bing Li, Yanpeng Liu, Ming Lin, Laimun Wong, Jianwei Cheng, Jing Wu, Aaron Lau, Qidong Xie, Stephen J. Pennycook, Henry Medina, Ming Yang, Shijie Wang, DongZhi Chi Advanced Materials
16 Apr 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Anisotropic Collective Charge Excitations in Quasimetallic 2D Transition‐Metal Dichalcogenides Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Ming Yang, Di Wu, Jing Wu, Lai Mun Wong, Changjian Li, Shi Wun Tong, Yung‐Huang Chang, Fangping Ouyang, Yuan Ping Feng, Shi Jie Wang, DongZhi Chi, Mark B. H. Breese, Wenjing Zhang, Andrivo Rusydi, Andrew T. S. Wee Advanced Science
8 Jun 2015 SERC Institute for Infocomm Research Infrastructureless signal source localization using crowdsourced data for smart-city applications Fang-Jing Wu, Tie Luo 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC)
7 Apr 2015 SERC Institute for Infocomm Research A crowdsourced WiFi sensing system with an endorsement network in smart cities Jason Cheah Jia Liang, Fang-Jing Wu, Tie Luo 2015 IEEE Tenth International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP)
28 Oct 2014 SERC Institute for Infocomm Research WiFiScout: A Crowdsensing WiFi Advisory System with Gamification-Based Incentive Fang-Jing Wu, Tie Luo 2014 IEEE 11th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems
21 Apr 2014 SERC Institute for Infocomm Research A generic participatory sensing framework for multi-modal datasets Fang-Jing Wu, Tie Luo Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP), 2014 IEEE Ninth International Conference on