Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Apr 2023 SERC Institute for Infocomm Research Toward Industrial Metaverse: Age of Information, Latency and Reliability of Short-Packet Transmission in 6G Jie Cao, Xu Zhu, Sumei Sun, Zhongxiang Wei, Yufei Jiang, Jingjing Wang, Vincent K.N. Lau IEEE Wireless Communications
30 Mar 2023 BMRC Singapore Immunology Network The RNA-binding protein hnRNP F is required for the germinal center B cell response Hengjun Huang, Yuxing Li, Gaopu Zhang, Gui-Xin Ruan, Zhijian Zhu, Wenjing Chen, Jia Zou, Rui Zhang, Jing Wang, Yu Ouyang, Shengli Xu, Xijun Ou Nature Communications
22 Nov 2022 BMRC Singapore Immunology Network Adenosine deaminase acting on RNA-1 is essential for early B lymphopoiesis Wenjing Chen, Yuxing Li, Gui-Xin Ruan, Hengjun Huang, Rui Zhang, Jing Wang, Yu Ouyang, Yan Li, Shengli Xu, Xijun Ou Cell Reports
20 Aug 2022 SERC Institute of High Performance Computing The dual role of interlayer crosslinks leads to an abnormal behavior of interlayer thermal resistance in multilayer graphene Yan Chen, Jing Wan, Yang Chen, Huasong Qin, Yilun Liu, Qing-Xiang Pei, Yong-Wei Zhang International Journal of Thermal Sciences
27 Apr 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Engineered NS1 for Sensitive, Specific Zika Virus Diagnosis from Patient Serology Thai Leong Yap, Shin Yee Hong, Jun Hui Soh, Lekha Ravichandraprabhu, Vanessa W.X. Lim, Hsi-Min Chan, Tommy Z.X. Ong, Ying Ping Chua, Shi En Koh, Huajing Wang, Yee Sin Leo, Jackie Y. Ying, William Sun Emerging Infectious Diseases
1 Oct 2018 SERC Institute for Infocomm Research Energy-Efficient full-duplex cooperative non-orthogonal multiple access Zhongxiang Wei, Xu Zhu, Sumei Sun, Jingjing Wang, Lajos Hanzo IEEE Transactions on Vehicular Technology
8 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology HoxC5 and miR-615-3p target newly evolved genomic regions to repress hTERT and inhibit tumorigenesis TingDong Yan, Wen Fong Ooi, Aditi Qamra, Alice Cheung, DongLiang Ma, Gopinath Meenakshi Sundaram, Chang Xu, Manjie Xing, LaiFong Poon, Jing Wang, Yan Ping Loh, Jess Hui Jie Ho, Joscelyn Jun Quan Ng, Muhammad Khairul Ramlee, Luay Aswad, Steve G. Rozen, Sujoy Ghosh, Frederic A. Bard, Prabha Sampath, Vinay Tergaonkar, James O.J. Davies, Jim R. Hughes, Eyleen Goh, Xuezhi Bi, Melissa Jane Fullwood, Patrick Tan, Shang Li Nature Communications
4 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Energy Efficient Hybrid Duplexing and Resource Allocation for Distributed Antenna Systems Zhongxiang Wei, Sumei Sun, Xu Zhu, Yi Huang, Jingjing Wang GLOBECOM 2017 - 2017 IEEE Global Communications Conference
19 Apr 2016 SERC Institute of High Performance Computing Effects of K-dopant on structure and activity of KMn/Al2O3 catalysts for CO oxidation: Experimental evidence and DFT calculation Xiaopei Xie, Qinghu Tang, Jia Zhang, Jing Wang, Peizheng Zhao, Yi Wang, Michael B. Sullivan, Yanhui Yang Applied Catalysis A: General
1 Jul 2013 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Cis-2-dodecenoic acid quorum sensing system modulates N-acyl homoserine lactone production through RpfR and cyclic di-GMP turnover in Burkholderia cenocepacia Yinyue Deng, Amy Lim, Jing Wang, Tielin Zhou, Shaohua Chen, Jasmine Lee, Yi-hu Dong, Lian-Hui Zhang BMC Microbiology