Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reply to: Mobility overestimation in molybdenum disulfide transistors due to invasive voltage probes Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
9 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Improving carrier mobility in two-dimensional semiconductors with rippled materials Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
26 Mar 2021 SERC Institute of Microelectronics An Overview of Ferroelectric Hafnia and Epitaxial Growth Jing Cao, Shu Shi, Yao Zhu, Jingsheng Chen physica status solidi (RRL) – Rapid Research Letters
15 Jul 2014 BMRC Experimental Drug Development Centre Characterization of the histone methyltransferase PRDM9 using biochemical, biophysical and chemical biology techniques Xiaoying Koh-Stenta, Joma Joy, Anders Poulsen, Yvonne Tan, Anna Ngo, Jianhe Peng, Wei Guamg Seetoh, Jing Cao, John Liang Kuan Wee, Perlyn Zekui Kwek, Alvin Hung, Umayal Lakshmanan, Horst Flowtow, Jeffrey Hill Biochemical Journal