Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
5 Jun 2018 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Recent progress in hierarchically structured O2-cathodes for Li-O2 batteries Jingchang Gao, Xiaoyi Cai, Jin Wang, Mingzhen Hou, Linfei Lai, Lili Zhang Chemical Engineering Journal
15 Nov 2017 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Advanced energy storage devices : basic principles, analytical methods, and rational materials design Hao Jiang, Chunzhong Li, Jilei Liu, Jin Wang, Chaohe Xu, Lili Zhang, Jianyi Lin, Ze Xiang Shen Advanced Science
24 Jan 2014 BMRC Genome Institute of Singapore Impact of Measurement Error on Testing Genetic Association with Quantitative Traits Xiang Li, Jiemin Liao, Tien-Yin Wong, Jie Jin Wang, Chiea Chuen Khor, E. Shyong Tai, Tin Aung, Yik-Ying Teo, Ching-Yu Cheng, Dmitri Zaykin PLoS ONE
6 Aug 2013 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences High speed imaging with electrostatic charge monitoring to track powder deagglomeration upon impact Desmond Heng, H.-K. Chan, S. Adi, Jerry Heng, Jin Wang Kwek, Sie Huey Lee, Wai Kiong Ng, Reginald B. H. Tan Journal of Aerosol Science
13 May 2013 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Novel alternatives to reduce powder retention in the dry powder inhaler during aerosolization Desmond Heng, Sie Huey Lee, Wai Kiong Ng, Hak-Kim Chan, Jin Wang Kwek, Reginald B.H. Tan International Journal of Pharmaceutics
25 Apr 2013 SERC Institute for Infocomm Research Validity of a new optic disc grading software for use in clinical and epidemiological research Carol Yim Lui Cheung, Tien Yin Wong, Mani Baskaran, Jiang Liu, Beng Hai Lee, Fengshou Yin, Damon Wing Kee Wong, Jie Jin Wang, Paul Mitchell, Tin Aung, Ching Yu Cheng, Yih Chung Tham Clinical & Experimental Ophthalmology
1 Mar 2012 SERC Institute for Infocomm Research Evaluation of a Novel Optic Disc Grading Software for used in Population-based Studies Yih Chung Tham, Carol Yim Lui Cheung, Tien Yin Wong, Mani Baskaran, Jiang Liu, Beng Hai Lee, Jie Jin Wang, Paul Mitchell, Tin Aung, Ching Yu Cheng ARVO Annual Meeting Abstract (March 2012)