Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
1 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Gain-Enhanced Planar Log-Periodic Dipole Array Antenna Using Nonresonant Metamaterial Zhai Guohua, Wang Xi, Xie Rensheng, Jin Shi, Jianjun Gao, Bo Shi, Jun Ding
1 Oct 2018 SERC Institute for Infocomm Research A Substrate Integrated Cavity Backed Filtering Slot Antenna Stacked With a Patch for Frequency Selectivity Enhancement Kai Xu, Jin Shi, Xianming Qing, Zhi Ning Chen
20 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Miniaturized Wideband Metasurface Antennas Wei E. I. Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Feng Han Lin
1 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Review of Zero-Phase-Shift-Line Loop Antennas Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Yunjia Zeng
1 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Miniaturized Wideband Metasurface Antennas Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Feng Han Lin
1 Dec 2016 SERC Institute for Infocomm Research An Approach to 1-to-2n Way Microstrip Balanced Power Divider Jin Shi, Kai Xu, Wei Zhang, Jian-Xin Chen, Guohua Zhai
6 Dec 2015 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterial-based antennas: Engineering designs Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Nasimuddin
16 Mar 2015 SERC Institute for Infocomm Research A Compact Differential Filtering Quasi-Yagi Antenna With High Frequency Selectivity and Low Cross-Polarization Levels Jin Shi, Xu Wu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Longlong Lin, Jianxin Chen, Zhi-Hua Bao
20 May 2014 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterials-based Antennas: From Concepts To Technology Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Goh Chean Khan, Mei Sun, Pui Yi Lau, Wei Liu
13 Jan 2014 SERC Institute for Infocomm Research Electrically Large Zero-Phase-Shift Line Grid-Array UHF Near-Field RFID Reader Antenna Jin Shi, Xianming Qing, Zhi Ning Chen