Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
3 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research Microwave Metalens Antennas Zhi Ning Chen, Teng Li, Xianming Qing, Jin Shi, Shunli Li, Yuanyan Su, Wei E. I. Liu, Chunhua Xue, Qun Lou, Zhi Hao Jiang, Ruolei Xu, Peiqin Liu, Huiwen Sheng Proceedings of the IEEE
26 Jun 2019 SERC Institute for Infocomm Research Gain-Enhanced Planar Log-Periodic Dipole Array Antenna Using Nonresonant Metamaterial Guohua Zhai, Xi Wang, Rensheng Xie, Jin Shi, Jianjun Gao, Bo Shi, Jun Ding IEEE Transactions on Antennas and Propagation
1 Oct 2018 SERC Institute for Infocomm Research A Substrate Integrated Cavity Backed Filtering Slot Antenna Stacked With a Patch for Frequency Selectivity Enhancement Kai Xu, Jin Shi, Xianming Qing, Zhi Ning Chen IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
20 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Miniaturized Wideband Metasurface Antennas Wei E. I. Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Feng Han Lin IEEE Transactions on Antennas and Propagation
1 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Miniaturized Wideband Metasurface Antennas Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Feng Han Lin IEEE Transactions on Antennas and Propagation
1 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Review of Zero-Phase-Shift-Line Loop Antennas Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Yunjia Zeng IEEE JOURNAL OF RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION
1 Dec 2016 SERC Institute for Infocomm Research An Approach to 1-to-2n Way Microstrip Balanced Power Divider Jin Shi, Kai Xu, Wei Zhang, Jian-Xin Chen, Guohua Zhai IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
6 Dec 2015 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterial-based antennas: Engineering designs Wei Liu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Nasimuddin 2015 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC)
16 Mar 2015 SERC Institute for Infocomm Research A Compact Differential Filtering Quasi-Yagi Antenna With High Frequency Selectivity and Low Cross-Polarization Levels Jin Shi, Xu Wu, Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Longlong Lin, Jianxin Chen, Zhi-Hua Bao IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
20 May 2014 SERC Institute for Infocomm Research Metamaterials-based Antennas: From Concepts To Technology Zhi Ning Chen, Xianming Qing, Jin Shi, Goh Chean Khan, Mei Sun, Pui Yi Lau, Wei Liu META’14, the 5th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics