Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
24 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research KR4SL: knowledge graph reasoning for explainable prediction of synthetic lethality Ke Zhang, Min Wu, Yong Liu, Yimiao Feng, Jie Zheng Bioinformatics
24 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research NSF4SL: negative-sample-free contrastive learning for ranking synthetic lethal partner genes in human cancers Shike Wang, Yimiao Feng, Xin Liu, Yong Liu, Min Wu, Jie Zheng Bioinformatics
18 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fully biomass-derived vitrimeric material with water-mediated recyclability and monomer recovery Zhuang Mao Png, Jie Zheng, Sirin Kamarulzaman, Sheng Wang, Zibiao Li, Shermin S. Goh Green Chemistry
23 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Halogen bonding regulated functional nanomaterials Jie Zheng, Ady Suwardi, Claris Jie Ee Wong, Xian Jun Loh, Zibiao Li Nanoscale Advances
14 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering The Translational Application of Hydrogel for Organoid Technology: Challenges and Future Perspectives Panqin Ma, Ying Chen, Xiyu Lai, Jie Zheng, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Yi Zhao, Bhav Harshad Parikh, Xinyi Su, Mingliang You, Yun‐Long Wu, Zibiao Li Macromolecular Bioscience
12 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research KG4SL: knowledge graph neural network for synthetic lethality prediction in human cancers Shike Wang, Fan Xu, Yunyang Li, Jie Wang, Ke Zhang, Yong Liu, Min Wu, Jie Zheng Bioinformatics
20 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Graph contextualized attention network for predicting synthetic lethality in human cancers Yahui Long, Min Wu, Yong Liu, Jie Zheng, Chee Keong Kwoh, Jiawei Luo, Xiaoli Li Bioinformatics
7 Sep 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable inverted gap in monolayer quasi-metallic MoS2 induced by strong charge-lattice coupling Xinmao Yin, Qixing Wang, Liang Cao, Chi Sin Tang, Xin Luo, Yujie Zheng, Lai Mun Wong, Shi Jie Wang, Su Ying Quek, Wenjing Zhang, Andrivo Rusydi, Andrew T. S. Wee Nature Communications
22 Apr 2014 BMRC Genome Institute of Singapore Syn-Lethality: An Integrative Knowledge Base of Synthetic Lethality towards Discovery of Selective Anticancer Therapies Xue-juan Li, Shital K. Mishra, Min Wu, Fan Zhang, Jie Zheng BioMed Research International