Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Oct 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Stimuli-cleavable moiety enabled vinyl polymer degradation and emerging applications Jie Zheng, Zhuang Mao Png, Xian Chun Nicky Quek, Xian Jun Loh, Zibiao Li Green Chemistry
24 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research KR4SL: knowledge graph reasoning for explainable prediction of synthetic lethality Ke Zhang, Min Wu, Yong Liu, Yimiao Feng, Jie Zheng Bioinformatics
18 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoarchitecture-Integrated Hydrogel Systems toward Therapeutic Applications Houjuan Zhu, Jie Zheng, Xin Yi Oh, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Jia Qian Tor, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li ACS Nano
9 Dec 2022 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Self-healing polymer design from dynamic B–O bonds to their emerging applications Jie Zheng, Xin Yi Oh, Enyi Ye, Wai Hon Chooi, Qiang Zhu, Xian Jun Loh, Zibiao Li Materials Chemistry Frontiers
24 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research NSF4SL: negative-sample-free contrastive learning for ranking synthetic lethal partner genes in human cancers Shike Wang, Yimiao Feng, Xin Liu, Yong Liu, Min Wu, Jie Zheng Bioinformatics
18 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fully biomass-derived vitrimeric material with water-mediated recyclability and monomer recovery Zhuang Mao Png, Jie Zheng, Sirin Kamarulzaman, Sheng Wang, Zibiao Li, Shermin S. Goh Green Chemistry
17 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Green Nanotechnology for High-performance Impurity Detection and Water Treatment Bofan Li, Nannan Wang, Jie Zheng, Houjuan Zhu, Sheng Wang, Enyi Ye, Zibiao Li Sustainable Nanotechnology
23 Sep 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Halogen bonding regulated functional nanomaterials Jie Zheng, Ady Suwardi, Claris Jie Ee Wong, Xian Jun Loh, Zibiao Li Nanoscale Advances
14 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering The Translational Application of Hydrogel for Organoid Technology: Challenges and Future Perspectives Panqin Ma, Ying Chen, Xiyu Lai, Jie Zheng, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Yi Zhao, Bhav Harshad Parikh, Xinyi Su, Mingliang You, Yun‐Long Wu, Zibiao Li Macromolecular Bioscience
12 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research KG4SL: knowledge graph neural network for synthetic lethality prediction in human cancers Shike Wang, Fan Xu, Yunyang Li, Jie Wang, Ke Zhang, Yong Liu, Min Wu, Jie Zheng Bioinformatics