Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
31 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research Cascade Graph Neural Networks for Few-Shot Learning on Point Clouds Yangfan Li, Cen Chen, Weiquan Yan, Zhongyao Cheng, Hui Li Tan, Wenjie Zhang IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
24 Aug 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Functional imaging and targeted drug delivery in mice and patient tumors with a cell nucleolus-localizing and tumor-targeting peptide Renwei Jing, Qian Wang, Lu Chen, Guangtao Li, Ruibin Li, Leijie Zhang, Hongbing Zhang, Bingfeng Zuo, Yiqi Seow, Xin Qiao, Biaobiao Wang, Jingyuan Xu, Jun Chen, Tianqiang Song, HaiFang Yin Biomaterials
25 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research GP3: Gaussian Process Path Planning for Reliable Shortest Path in Transportation Networks Hongliang Guo, Xuejie Hou, Zhiguang Cao, Jie Zhang IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
3 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research A Blockchain-Enabled Quantitative Approach to Trust and Reputation Management with Sparse Evidence Leonit Zeynalvand, Tie Luo, Ewa Andrejczuk, Dusit Niyato, Sin Teo, Jie Zhang International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems
13 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research MASA: Multi-agent Subjectivity Alignment for Trustworthy Internet of Things Shuo Chen, Leonit Zeynalvand, Jie Zhang, Tie Luo International Conference on Information Fusion (FUSION)
5 Feb 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strong and biocompatible lignin /poly (3-hydroxybutyrate) composite nanofibers Hui Moon Chong, Li Ping Chow, Lu Jiang, Qianyu Lin, Kangyi Zhang, Huijie Zhang, Zheng Zhang, Xian Jun Loh, Dan Kai Composites Science and Technology
16 May 2016 SERC Institute for Infocomm Research Mercury: Metro density prediction with recurrent neural network on streaming CDR data Victor C. Liang, Richard T. B. Ma, Wee Siong Ng, Li Wang, Marianne Winslett, Huayu Wu, Shanshan Ying, Zhenjie Zhang 2016 IEEE 32nd International Conference on Data Engineering (ICDE)
5 Jun 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Angiomotin binding-induced activation of Merlin/NF2 in the Hippo pathway Youjun Li, Hao Zhou, Fengzhi Li, Siew Wee Chan, Zhijie Lin, Zhiyi Wei, Zhou Yang, Fusheng Guo, Chun Jye Lim, Wancai Xing, Yuequan Shen, Wanjin Hong, Jiafu Long, Mingjie Zhang Cell Research
2 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mudskipper genomes provide insights into the terrestrial adaptation of amphibious fishes Xinxin You, Chao Bian, Qijie Zan, Xun Xu, Xin Liu, Jieming Chen, Jintu Wang, Ying Qiu, Wujiao Li, Xinhui Zhang, Ying Sun, Shixi Chen, Wanshu Hong, Yuxiang Li, Shifeng Cheng, Guangyi Fan, Chengcheng Shi, Jie Liang, Y. Tom Tang, Chengye Yang, Zhiqiang Ruan, Jie Bai, Chao Peng, Qian Mu, Jun Lu, Mingjun Fan, Shuang Yang, Zhiyong Huang, Xuanting Jiang, Xiaodong Fang, Guojie Zhang, Yong Zhang, Gianluca Polgar, Hui Yu, Jia Li, Zhongjian Liu, Guoqiang Zhang, Vydianathan Ravi, Steven L. Coon, Jian Wang, Huanming Yang, Byrappa Venkatesh, Jun Wang, Qiong Shi Nature Communications